Skip to Content
[Page Content]

Going Green With E-Sample Ballot

การลงทะเบียนหรือตรวจดูบัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่างของท่านวันนี้!

บัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่างเป็นบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงอีเมล ผู้ออกเสียงลงคะแนนผู้ที่ต้องการลงชื่อเพื่อเป็นสมาชิกบัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่างสามารถทำได้เพียงคลิกบนลิงค์ที่ด้านล่าง เมื่อท่านลงชื่อเป็นสมาชิกแล้วท่านจะได้รับอีเมลซึ่งมีลิงค์ไปยังบัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่างของท่าน อีเมลจะส่งถึงท่าน 30 ถึง 40 วันก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลในอีเมลที่ส่งถึงท่านจะประกอบด้วยบัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่าง สถานที่เลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงชื่อเป็นสมาชิกสำหรับบัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่างจะไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนตัวอย่างที่เป็นกระดาษไปให้ตามที่อยู่ของท่าน

ประโยชน์ของบัตรลงคะแนนอี-ตัวอย่าง

  • ท่านจะได้บัตรลงคะแนนตัวอย่างของท่านเร็วขึ้น!
  • เข้าถึงบัตรลงคะแนนตัวอย่างแนบผ่านทางอีเมล!
  • เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และการจัดส่ง!
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.