Skip to Content
[Page Content]

Pangkalahatang Impormasyon

Pana-panahon, ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County (RR/CC) ng County ng Los Angeles ay nagtitipon ng iba't ibang mga ulat tungkol sa pagpaparehistro ng botante, dami ng lumahok na botante at ibang mga bagay at mga pigura.

Ang pahinang ito ay magkakaloob ng mga pinakahuling ulat na tinipon ng RR/CC at mga kasamang organisasyon upang mag-alay ng mas mahusay na pagkaunawa ng kung paano lumahok ang mga botante sa nakaraan, gayon din sa kasalukuyan. Inilalagay ng pahina ng tagapagdulot ang mga Botante sa harap at gitna ng bawat halalan, nagkakaloob ng masaklaw at napapanahong mga estadistika ng mga botante at mga datos sa halalan.

Mabibisita rin ninyo ang pahinang Mga Kit ng Media at mga Pahina ng Katotohanan para sa pinakahuling mga estadistika.  

Kung gusto ninyong bumili ng impormasyon tungkol sa halalan mula sa Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles, tumawag sa (562) 466-1310.

Kumpletuhin ang isang order ng pagbili sa ibaba para sa:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.