Skip to Content
[Page Content]

Lệ Phí và Thông Tin về Thu Mua

Theo định kỳ, Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles (RR/CC) tổng hợp nhiều báo cáo về số ghi danh đi bầu, số cử tri có đi bầu và những dữ kiện và số liệu khác.

Trang này sẽ cung cấp những báo cáo mới nhất được tổng hợp bởi RR/CC và các cơ quan cộng tác hầu giúp hiểu rõ hơn về việc cử tri đi bầu như thế nào trước đây, cũng như hiện thời. Trang trợ giúp đặt Cử Tri vào vị trí trước nhất và trung tâm trong mọi kỳ bầu cử, cung cấp những số liệu thống kê và dữ kiện bầu cử toàn diện và cập nhật.

Quý vị cũng có thể vào trang Phương Tiện Truyền Thông & Trang Dữ Kiện để xem số thống kê mới nhất về bầu cử và cử tri..

Nếu quý vị muốn mua các thông tin về bầu cử từ Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles, xin gọi số (562) 466-1310.

Điền vào đơn dưới đây để đặt mua:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.