Skip to Content
[Page Content]

Nếu quý vị muốn mua tài liệu thông tin bầu cử từ Phòng Văn Khố / Chánh Lục Sự Quận Los Angeles, xin gọi (562) 466-1310.

Mua Tập Hồ Sơ Đăng Ký Cử Tri

Bản Mục Lục Cử Tri (Mục Lục Đường Sá) Ứng Cử Viên/ Ủy Ban: $0.50 cho một ngàn danh tánh

Thành Phần Công Chúng chỉ cho mục đích chính trị:

$0.10 cho mỗi trang cộng thêm $1.60 cước gửi cho mỗi yêu cầu.

Bản Mục Lục Cử Tri $0.10 cho mỗi trang cộng thêm $1.60 cước gửi cho mỗi yêu cầu.
Bản Báo Cáo Bầu Bằng Thư $0.10 cho mỗi trang cộng thêm $1.60 cước gửi cho mỗi yêu cầu.

Người nộp đơn cần phải thực hành hợp đồng với Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.