Skip to Content
[Page Content]

Ấn Phẩm Bầu Cử

Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử của Hoa Kỳ (HAVA)

Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử của Hoa Kỳ năm 2002 (HAVA) đã được Tổng Thống Bush ký ban hành thành luật vào ngày 29 tháng Mười, 2002. Những đòi hỏi mới chiếu theo HAVA ảnh hưởng đến cách quý vị ghi danh bầu cử, bỏ phiếu và thực thi quyền công dân của quý vị.

Đạo luật quy định những thay đổi trong các lãnh vực sau đây:

  • Dụng Cụ Bầu Cử Mới
  • Quyền Bầu Cử Tạm Thời.
  • Những Quy Tắc Ghi Danh Bầu Cử Mới
  • Trợ Giúp Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại
  • Những Cách Mới để Cải Thiện Tiến Trình Bầu Cử

Muốn biết thêm chi tiết về HAVA và đạo luật này có ảnh hưởng thế nào đối với quý vị trong tư cách cử tri, hãy xem trong Website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.

Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử

Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử, được thông qua lần đầu vào năm 1965 và đã được gia hạn vào năm 1970, 1975, 1982, và 2006 về tổng quát được xem là đạo luật dân quyền thành công nhất từng được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Đạo Luật được luật hóa và bảo đảm thực thi vĩnh viễn Tu Chính Hiến Pháp Thứ 15, trên toàn quốc, là không người nào bị từ khước quyền bầu cử vì lý do chủng tộc hay màu da. Ngoài ra, Đạo Luật còn có nhiều điều khoản đặc biệt áp đặt những đòi hỏi nghiêm ngặt hơn tại một số khu vực thẩm quyền trên khắp cả nước.

Muốn biết thêm chi tiết của Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử, hãy vàoHome Page của Ban Dân Quyền Bộ Tư Pháp.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.