Skip to Content
[Page Content]

Thông Tin Tổng Quát

Khả năng của ứng cử viên và những đòi hỏi tùy thuộc vào loại bầu cử. Ở California, các ứng cử viên phải là:

Cử tri đã ghi danh và hợp lệ theo cách khác để bỏ phiếu cho chức vụ đó vào lúc hồ sơ ứng cử được cấp cho người đó hoặc vào lúc người đó được bổ nhiệm. (Bộ Luật Bầu Cử § 201)

Những quy tắc khác tùy thuộc vào những gì mà thành phố và Hiến Pháp California quy định.

Đối với mỗi kỳ bầu cử do RR/CC tổ chức, đều có Cẩm Nang Ứng Cử & Sách Hướng Dẫn Về Trợ Giúp trong phần Những Kỳ Bầu Cử Sắp Tới.

Cẩm Nang Ứng Cử và Sách Hướng Dẫn Về Trợ Giúp cung cấp thông tin của các kỳ bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử, thí dụ như khả năng của ứng cử viên, thủ tục nộp đơn và lịch trình các buổi tổ chức.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.