Skip to Content
[Page Content]

Bầu bằng Thư ở Quận Los Angeles

Tất cả cử tri đã ghi danh tại Quận Los Angeles đều có sự lựa chọn để bỏ phiếu bằng thư. Lá phiếu Bầu bằng Thư (VBM) được gởi bằng đường bưu điện bắt đầu từ 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Nếu lá phiếu của quý vị được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử và Sở của chúng tôi nhận được trong vòng ba (3) ngày thì chúng tôi sẽ giải quyết, xác minh và tính lá phiếu đó (Dự luật Thượng viện California 29).

Nộp đơn xin Lá Phiếu Bầu bằng Thư Một Lần
TỔNG TUYỂN CỬ THỨ BA, NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT, 2018

Đơn Xin bằng Giấy

Đơn Xin trên Mạng Điện Toán


Trở Thành Cử Tri Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

Có hai (2) cách dễ dàng để trở thành cử tri Bầu bằng Thư Thường Xuyên.
Một: Tái ghi danh bầu cử trên mạng điện toán và đánh dấu vào ô cho cử tri " Bầu bằng Thư Thường Xuyên".
Hai: Hoàn tất đơn xin Bầu bằng Thư Thường Xuyên và gởi lại cho văn phòng của chúng tôi.
Registrar-Recorder/County Clerk, P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450

Đơn Xin Bầu bằng Thư có thể được tìm thấy trên trang bìa sau của tập sách Lá Phiếu Mẫu Chính Thức của quý vị.

Đã gửi lại lá phiếu của quý vị rồi? Kiểm tra tình trạng của lá phiếu:
Kiểm tra Lá Phiếu Bầu Bằng Thư của quý vị


Quên Ký Tên vào Phong Bì cho Lá Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị?

Đừng lo lắng, nếu quý vị đã gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư của mình mà chưa ký tên trên phong bì thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một văn thư có tên là "Xác Nhận Lá Phiếu Chưa Ký Tên" để xin chữ ký của quý vị.

Chữ ký của quý vị là điều bắt buộc để chúng tôi có thể xác minh danh tánh của quý vị và để giải quyết lá phiếu. Quý vị có đến tám (8) ngày sau Ngày Bầu Cử gởi trả bản tuyên bố để lá phiếu của quý vị được giải quyết.

TỔNG TUYỂN CỬ THỨ BA, NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT, 2018
Bản Tuyên Bố Lá Phiếu Chưa Ký Tên


Cần một Lá Phiếu Bầu bằng Thư Khẩn Cấp?

Nếu quý vị đã lỡ thời hạn yêu cầu Bầu bằng Thư và không thể đi bầu vào Ngày Bầu Cử thì quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu khẩn cấp.

Điền vào đơn xin Bầu bằng Thư Khẩn Cấp và gởi lại cho văn phòng của chúng tôi tại số 12400 Imperial Hwy, Norwalk, CA 90650. .

[Original Content]