Skip to Content
[Page Content]

Tìm hiểu về quyền bầu cử của cử tri có nhu cầu đặc biệt.

Luật là gì?

Bốn điều luật đặc biệt quan trọng của liên bang đối với những cử tri tàn tật và già yếu là những người có nhu cầu đặc biệt.

 • Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử năm 1965: Bất cứ cử tri nào cần đến sự trợ giúp đều có thể được trợ giúp bởi một người nào đó do cử tri chọn, không phải là chủ sở làm của cử tri đó hoặc người đại diện của sở làm đó hay viên chức hoặc người đại diện cho công đoàn của cử tri.
 • Đạo Luật Về Phương Tiện Bầu Cử cho Người Cao Niên và Khuyết Tật, 1984: Khích lệ quyền bầu cử căn bản bằng cách đòi hỏi “cung cấp phương tiện bầu cử cho người cao niên và người khuyết tật để sử dụng tại những nơi ghi danh và phòng phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang”.
 • Đạo Luật Về Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990 (ADA): Đòi hỏi các thực thể công phải cung cấp phương tiện sử dụng chương trình, sửa đổi hợp lý về chính sách, sự trợ giúp và các dịch vụ khi cần thiết để cho người khuyết tật được có cơ hội công bằng để tham gia và hưởng dụng những lợi ích của dịch vụ, chương trình hay các hoạt động được thực hiện bởi thực thể công.
 • Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử của Hoa Kỳ năm 2002 (HAVA): Luật mới của liên bang cho nhiều cơ hội tốt để sử dụng và tham gia vào tiến trình bầu cử, kể cả các điều khoản liên quan đến việc tạo sự dễ dàng về kỹ thuật bầu cử tại các phòng phiếu trước năm 2006.

Những Mục Tiêu của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Quận Los Angeles là gì?

Mục tiêu của RR/CC là sự tham gia 100% của các cử tri hợp lệ trong tất cả các kỳ bầu cử, 100% các phòng phiếu có phương tiện bầu cử dễ dàng và những chọn lựa cho tất cả các cử tri nào muốn bầu một mình và kín đáo.

Để phù hợp với luật Liên Bang và Tiểu Bang, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho những cử tri khuyết tật, bao gồm:

 • Các phòng phiếu có phương tiện dễ dàng
 • Phòng phiếu có lối ra vào cho xe lăn
 • Tài liệu hướng dẫn bầu cử in bằng chữ lớn và có kiếng lúp tại các phòng phiếu
 • Dụng cụ để dánh dấu có tay cầm lớn ra cho dễ sử dụng
 • Dịch vụ TDD cho người bị điếc và khiếm thính
 • Băng cassette thu những dự luật được đưa vào lá phiếu của Tiểu Bang và Quận
 • Chọn bầu khiếm diện/bầu bằng thư
 • Được nhân viên phòng phiếu giúp trong bất cứ giai đoạn nào của tiến trình bầu cử
 • Trình bày về việc tiếp ngoại cử tri

Tham Vấn Về Phương Tiện Bầu Cử

Cố Vấn về Phương Tiện Bầu Cử của Quận Los Angeles giúp cho Ban Bầu Cử bằng cách cung cấp chi tiết về cử tri ghi danh và những vấn đề bầu cử về công dân cao niên và những người khuyết tật.

Cố vấn của RR/CC là Angela Davis, Phụ Tá Trưởng của Ban Đặc Trách Về Dân Quyền của Người Khuyết Tật (DCR) Quận Los Angeles, là người cố vấn cho Ban Bầu Cử về những cách làm cho tiến trình bầu cử được dễ dàng hơn cho tất cả người dân trong Quận. Có thể liên lạc với cô tại số (213) 202-5826.

Tìm hiểu thêm về Ủy Ban Cố Vấn Về Phương Tiện Bầu Cử.

Quý vị có thể liên lạc với Julia Keh, Phối Trí Viên RR/CC tại số (562) 462-2754.

Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc Bầu Cử là Quyền của Quý Vị: Sách Hướng Dẫn Bầu Cử dành cho Cử Tri có Nhu Cầu Đặc Biệt.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.