Skip to Content
[Page Content]

Bỏ Phiếu Sớm

Early Voting

Bỏ phiếu sớm thì tiện lợi, dễ dàng và được bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Các Cử Tri không phải đợi đến Ngày Bầu Cử để đi bỏ phiếu. Mọi cử tri đã ghi danh trong Quận Los Angeles đều có thể đi bỏ phiếu sớm.

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

Liên lạc văn phòng Norwalk tại số 1(800) 815-2666 để xác định giờ làm việc.

[Original Content]