Skip to Content
[Page Content]

Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử Cho Tù Nhân

Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử Cho Tù Nhân

(View as PDF or image)

Quý vị có biết rằng, dù là tù nhân, quý vị vẫn có thể yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư và bỏ phiếu không?  

Rất nhiều tù nhân không biết rằng họ có thể được hợp lệ ghi danh bầu cử và được bầu trong những kỳ bầu cử của California. Trong lá phiếu bầu cử có những vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến các tù nhân và gia đình của họ. Các tù nhân được khuyến khích thực thi quyền bầu cử của mình để bày tỏ quan điểm trong những vấn đề đó.

Quý Vị Có Phải Là Tù Nhân Hợp Lệ không?

Nếu quý vị là tù nhân trong Nhà Giam của Quận Los Angeles và muốn ghi danh đi bầu, quý vị phải đáp ứng những đòi hỏi dưới đây:

 • Là công dân Hoa Kỳ,
 • Là cư dân Quận Los Angeles,
 • Được 18 tuổi vào kỳ bầu cử sắp tới,
 • Không ở tù, bị quản chế, thụ án tù của tiểu bang tại nhà tù quận, thụ án vì phạm tội đại hình chiếu theo tiểu phần (h) của đoạn 1170 Bộ Luật Hình Sự, hoặc bị giám sát tại cộng đồng sau khi được phóng thích; và
 • Không bị tòa phán quyết là thiếu khả năng trí tuệ.

Quý Vị Có Thể Ghi Danh Bầu Cử không?

Quý vị được hợp lệ nếu quý vị:

 • Đang thụ án tiểu hình trong nhà tù quận. Tội tiểu hình không bao giờ làm ảnh hưởng đến quyền bầu cử của quý vị.
 • Ở trong nhà tù quận vì thời gian ở tù là điều kiện của sự quản chế.
 • Bị quản chế.
 • Đã hết thời gian quản chế, giám sát bắt buộc, hay giám sát tại cộng đồng sau khi được phóng thích. Quyền bầu cử của quý vị
 • tự động được phục hồi khi hết thời gian quản chế hoặc giám sát.

Quý vị không được hợp lệ nếu quý vị:

 • Đang ở trong nhà tù tiểu bang. 
 • Thụ án tù của tiểu bang trong nhà tù quận.
 • Thụ án tội đại hình trong nhà tù quận chiếu theo đoạn 1170(h) của Bộ Luật Hình Sự.
 • Bị quản chế, giám sát bắt buộc, hay giám sát tại cộng đồng sau khi được phóng thích.

Ghi Danh Bầu Cử

Nếu quý vị được hợp lệ ghi danh bầu cử, quý vị sẽ cần phải:

 1. Điền vào Đơn Yêu Cầu của Tù Nhân và viết vào “Đơn Ghi Danh Bầu Cử” vào bên cạnh chữ “Yêu Cầu Khác.”
 2. Điền vào Đơn Ghi Danh Bầu Cử. Ghi địa chỉ cố định/ nhà của quý vị vào ô 4 & 5.
 3. Ghi địa chỉ gởi thư của nhà tù quý vị vào ô 7 & 8.

  P.O. Box 86164

  Terminal Annex / Booking #_____

  Los Angeles, CA 90086-0164

 4. Nhớ chắc chắn là đơn ghi danh đã điền đầy đủ và gởi đi. Không cần dán tem.
 5. Yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư khi đang bị giam giữ.

Yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Quý vị có thể điền vào đơn ghi danh bầu cử và yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư cùng một lúc. Nhớ chắc chắn là quý vị yêu cầu đơn xin Bầu Bằng Thư cùng với đơn ghi danh bầu cử của mình.

 1. Điền vào Đơn Yêu Cầu của Tù Nhân và viết vào “Đơn Xin Bầu Bằng Thư” bên cạnh chữ “Yêu Cầu Khác.” Nếu quý vị chưa ghi danh bầu cử, hãy yêu cầu cả “Đơn Ghi Danh Bầu Cử” trong Đơn Yêu Cầu của Tù Nhân.
 2. Điền vào Đơn Xin Bầu Bằng Thư. Ghi địa chỉ cố định/nhà của quý vị vào ô 4 & 5.
 3. Ghi địa chỉ gởi thư của nhà tù quý vị vào ô 5:

  P.O. Box 86164

  Terminal Annex / Booking #_____

  Los Angeles, CA 90086-0164

 4. Nhớ chắc chắn Đơn Xin Bầu Bằng Thư đã điền đầy đủ và có ký tên.
 5. Bỏ đơn vào phong bì có dán tem (đừng dán phong bì) và bỏ cả đơn ghi danh bầu cử vào nếu quý vị chưa ghi danh bầu cử, và gởi đến:

  Registrar-Recorder/County

  Vote by Mail Unit

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Lưu Ý: Nếu quý vị chưa ghi danh bầu cử, quý vị nhớ gởi Đơn Ghi Danh Bầu Cử cùng với Đơn Xin Bầu Bằng Thư của quý vị. Bỏ (các) đơn vào phong bì có dán tem và đừng dán phong bì.

Chi Tiết Quan Trọng về Bầu Bằng Thư

 • Tốt nhất nên gởi đơn của quý vị ít nhất là 45 ngày trước kỳ bầu cử. Ngày cuối quý vị có thể yêu cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư là 7 ngày trước kỳ bầu cử.
 • Lá phiếu đã bầu phải gởi lại bằng bưu điện và nhận được trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu chỉ dựa vào dấu đóng bưu điện sẽ không được tính.
 • Nhớ ký tên vào mặt sau của Phong Bì Hồi Báo của Lá Phiếu Bầu Bằng Thư thì lá phiếu của quý vị mới được tính.

Đã Được Phóng Thích Khỏi Nơi Giam Giữ?

Nếu quý vị đã gởi Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư, nhưng lại được phóng thích trước khi nhận được lá phiếu, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu! Chỉ cần đến phòng phiếu dành cho địa chỉ nhà của quý vị và bầu bằng lá phiếu tạm thời.

Khi quý vị được phóng thích khỏi nhà giam, quý vị phải ghi danh bầu cử lại để tài liệu bầu cử có thể gởi đến đúng địa chỉ của quý vị. Nếu không, tài liệu bầu cử của quý vị có thể gởi đến nhà giam hoặc gởi trả lại cho Văn Phòng Bầu Cử Quận vì không có người nhận.

Quý vị cũng nên ghi danh bầu cử lại nếu quý vị:

 • Đã mãn án tội đại hình và không còn bị quản chế
 • Đổi địa chỉ cố định
 • Đổi tên
 • Thay đổi chính đảng

Có Thắc Mắc?

Nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về việc tù nhân bầu cử, hãy liên lạc với đường dây Thông Tin Về Tù Nhân Ghi Danh và Bầu Cử của RR/CC (Ban Đặc Trách Hồ Sơ Bầu Cử) tại số (562) 466-1323 hoặc 1(800) 815-2666.

Quý vị cũng có thể đọc Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử Cho Tù Nhân để biết thêm chi tiết.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.