Skip to Content
[Page Content]

Kiểm Lại Tài Liệu Của Quý Vị

Trong bao thư đựng tài liệu Bầu Bằng Thư của quý vị gồm có:

 • Hướng dẫn và chỉ dẫn cách Bầu Bằng Thư
 • Lá phiếu chính thức
 • Phong bì để gởi lại lá phiếu
 • Phong bì kín & Lá Phiếu Viết Tên

Đánh Dấu Những Chọn Lựa Của Quý Vị vào Lá Phiếu

 • Chỉ dùng bút đen hoặc xanh đậm để đánh dấu những chọn lựa của quý vị vào lá phiếu.
 • Tô kín vào trọn ô hình bầu dục dưới con số đúng với phần quý vị chọn bầu.
 • Đừng bầu nhiều hơn số đã quy định được chọn.
 • Đừng bấm lỗ vào lá phiếu.

Bầu cho Ứng Cử Viên Hội Đủ Điều Kiện bằng cách “Viết Tên”

Bầu bằng cách viết tên ứng cử viên không được cho phép đối với những chức vụ do Cử Tri Đề Cử trong kỳ Tổng Tuyển Cử.

 • Bầu bằng cách viết tên chỉ áp dụng cho ứng cử viên viết tên hội đủ điều kiện thì mới được chấp nhận (danh sách có đăng ở đây).
 • Để bầu theo cách viết tên, hãy viết chức vụ của ứng cử viên kế đến viết tên vào chỗ trống bên trong Lá Phiếu Viết Tên & Bìa Kín.
 • Trong Lá Phiếu Chính Thức không nên viết tên của ứng cử viên vào và cùng một lúc bầu thêm cho một chức vụ.

Gởi Lại Lá Phiếu Đã Bầu Của Quý Vị

 • Tách rời cuống phiếu ra từ Lá Phiếu Chính Thức và bỏ vào Lá Phiếu Viết Tên và Bìa Kín.
 • Bỏ lá phiếu vào Phong Bì Để Gởi Lại Lá Phiếu và viết địa chỉ cư ngụ của quý vị.
 • Dán tem vào phong bì.
 • Ký tên vào mặt sau của Phong Bì Để Gởi Lại Lá Phiếu. Nếu quý vị không ký tên, lá phiếu sẽ không được tính.
 • Lá phiếu đã bầu phải nhận được tại Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận
 • Vì bưu điện đóng cửa, do đó việc chuyển thư có thể bị đình trệ. Nhớ gởi lại lá phiếu của quý vị sớm.

Bị Mất hoặc Làm Hư Lá Phiếu?

 • Đánh dấu (những) chọn lựa của quý vị vào (những) trang trong Lá Phiếu Mẫu Chính Thức. Bỏ những trang đó vào Phong Bì Để Gởi Lại Lá Phiếu.
 • Gọi số (562) 466-1323 hoặc (800) 815-2666 để xin đổi lá phiếu khác trước Ngày Bầu Cử.
 • Đích thân đến bầu tại văn phòng RR/CC Norwalk: 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650
[Original Content]