Skip to Content
[Page Content]

Lá Phiếu Bầu Gấp Bằng Thư là gì?

Nếu quý vị không nộp đơn xin Bầu Bằng Thư trước ngày hạn chót, quý vị vẫn có thể có lá phiếu nếu hoàn cảnh không cho phép quý vị đi bầu tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu như vậy gọi là Lá Phiếu Bầu Gấp Bằng Thư, được cấp tại văn phòng Norwalk của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận trong (6) ngày cuối trước kỳ bầu cử và vào Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu này không thể gởi bằng bưu điện.

Làm Thế Nào để Xin Lá Phiếu Bầu Gấp Bằng Thư

Để xin lá phiếu, quý vị cần điền vào Đơn Xin Bầu Gấp Bằng Thư để ủy quyền cho người đại diện đến lấy lá phiếu của cử tri và đem về cho cử tri. Lá phiếu này phải gởi lại cho nhân viên bầu cử hoặc gởi đến bất cứ phòng phiếu nào trong Quận Los Angeles trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.