Skip to Content
[Page Content]

Bất cứ cử tri nào đã ghi danh đều có thể trở thành cử tri Bầu Bằng Thư Thường Xuyên.

Cách Này Thế Nào

Cử tri Bầu Bằng Thư Thường Xuyên không cần phải nộp đơn xin cho các kỳ bầu cử sau này. Mỗi kỳ bầu cử lá phiếu sẽ tự động gởi đến cho những cử tri nào được hợp lệ bỏ phiếu.

Tên của cử tri sẽ bị xóa trong danh sách cử tri Bầu Bằng Thư thường xuyên nếu người đó không gởi lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư trong bốn (4) kỳ tổng tuyển cử liên tiếp của toàn tiểu bang.

Lợi Ích của việc Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

 • Thuận tiện cho những cử tri nào cần đi xa hoặc không thể đến phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.
 • Có nhiều thời gian hơn để đánh dấu vào lá phiếu ở nhà.
 • Tránh được việc phải xếp hàng ở các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Xin

Để nộp đơn, quý vị sẽ cần điền và gởi đơn bằng bưu điện.

 1. Download Đơn Xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên của Quận Los Angeles hoặc Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư của California. Quý vị cũng có thể xin đơn bằng cách gọi số (562) 466-1323.

 2. Gởi đơn của quý vị đến

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Làm Thế Nào để Hủy Bỏ Tình Trạng Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

 1. Download và điền vào Đơn Yêu Cầu Hủy Bỏ Tình Trạng Bầu Bằng Thư Thường Xuyên. Quý vị cũng có thể xin đơn bằng cách gọi số (562) 466-1323.

 2. Gởi đơn của quý vị đến

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

[Original Content]