Skip to Content
[Page Content]

Gửi Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Drop Box

Giới thiệu Chương trình Bỏ Phiếu bằng Thùng Nhận Phiếu Bằng Thư

Chương trình Bỏ Phiếu Bầu bằng Thư Bắt Đầu vào năm 2017 như một sáng kiến cung cấp cho cử tri một lựa chọn thay thế an toàn để việc gởi trả lại lá phiếu của họ.

Trong cuộc Bầu cử Sơ bộ vào tháng 3 năm 2020, số Thùng Nhận phiếu trong toàn Quận đã tăng lên 206. Các thùng phiếu này vẫn an toàn và có thể truy cập được trong suốt thời gian bỏ phiếu.

Trong cuộc Tổng tuyển cử Tổng thống năm 2020, sẽ có hơn 400 Thùng Nhận phiếu an toàn trên toàn Quận mang đến cho cử tri một phương pháp an toàn, dễ tiếp cận và liên hệ miễn phí để việc gởi trả lại lá phiếu của họ trong COVID-19.

400 Thùng Nhận phiếu An toàn Có sẵn cho Tất cả Người bỏ phiếu Bắt đầu từ ngày 5 tháng 10

Những điều bạn cần biết

  • Thùng Nhận phiếu có sẵn cho cử tri bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 đến hết Ngày bầu cử 3 tháng 11 lúc 8 giờ tối
  • Thùng Nhận phiếu được bắt vít chắc chắn vào xi măng hoặc xích tại chỗ
  • Thùng Nhận phiếu được thiết kế với các tính năng bảo mật được xác định trong các quy định của tiểu bang
  • Thùng Nhận phiếu có lớp phủ bên ngoài để giảm vẽ bậy hoặc hư hỏng vĩnh viễn
  • Hai Nhân viên Bầu cử thường xuyên nhận lá phiếu
  • Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận liên lạc trực tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật, thành phố, các bên liên quan tại địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng để giám sát và bảo vệ tất cả các Thùng Nhận phiếu
  • Chia sẻ với cộng đồng của bạn: Quảng bá cho Thùng Nhận phiếu

Danh sách kiểm tra trả lại phiếu bầu

Trước khi bạn bỏ phiếu Bầu chọn qua Thư, hãy đảm bảo:

  • Đặt (các) phiếu bầu đã bầu của bạn vào trong Phong bì Trả lại Chính thức
  • Niêm phong an toàn Phong bì Trả lại Chính thức
  • Ký tên và ghi ngày vào mặt sau của Phong bì Trả lại Chính thức

Làm thế nào để Kiểm tra xem lá phiếu của bạn đã được nhận và đếm chưa

Sau khi gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị thông qua Thùng Nhận Phiếu hoặc qua đường bưu điện, quý vị có thể kiểm tra lá phiếu của mình để bảo đảm rằng phiếu đã được nhận và kiểm đếm thông qua Công Cụ Kiểm Tra Tình Trạng Bầu bằng Thư của chúng tôi.

-->
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.