Skip to Content
[Page Content]

Thùng Nhận Phiếu

Drop Box

Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California, Ngày 14 tháng Chín, 2021

Có 400 địa điểm Thùng Nhận Phiếu thuận tiện và an toàn được mở ra và có sẵn cho cử tri trên toàn Quận Los Angeles.

TÌM MỘT THÙNG NHẬN PHIẾU


Thông tin về chương trình Bỏ Phiếu qua Thùng Nhận Phiếu

Chương trìng Bỏ Phiếu qua thư bắt đầu từ năm 2017 như một sáng kiến hữu hiệu giúp cử tri gởi lại lá phiếu bầu của mình một cách an toàn.

Thùng Nhận Phiếu thường trực 24 giờ mỗi ngày ( từ sáng sớm tới chiều tối) nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn, thuận tiện, dễ dàng nhất cho cử tri gởi lại lá phiếu bầu của mình.


Những điều quý vị cần biết

  • Thùng Nhận Phiếu có sẵn cho cử tri bắt đầu từ 29 ngày trước và vào Ngày Bầu Cử
  • Thùng Nhận phiếu được bắt vít chắc chắn vào xi măng hoặc xích tại chỗ
  • Thùng Nhận phiếu được thiết kế an toàn theo quy định của tiểu bang
  • Thùng Nhận phiếu có lớp phủ bên ngoài để giảm vẽ bậy hoặc hư hỏng vĩnh viễn
  • Hai Nhân viên Bầu cử thường xuyên nhận lá phiếu
  • Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận liên lạc trực tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật, thành phố, các bên liên quan tại địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng để giám sát và bảo vệ tất cả các Thùng Nhận phiếu

Danh sách Kiểm tra Trả lại phiếu bầu

Trước khi bạn bỏ phiếu Bầu chọn qua Thư, hãy đảm bảo:

  • Đặt (các) phiếu bầu đã bầu của bạn vào trong Phong bì Trả lại Chính thức
  • Niêm phong an toàn Phong bì Trả lại Chính thức
  • Ký tên và ghi ngày vào mặt sau của Phong bì Trả lại Chính thức

Làm thế nào để Kiểm tra xem lá phiếu của bạn đã được nhận và đếm chưa

Sau khi gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị thông qua Thùng Nhận Phiếu hoặc qua đường bưu điện, quý vị có thể kiểm tra lá phiếu của mình để bảo đảm rằng phiếu đã được nhận và kiểm đếm thông qua Công Cụ Kiểm Tra Tình Trạng Bầu bằng Thư của chúng tôi.


Trình báo ngay khi Thùng Nhận Phiếu có vấn đề

Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì tính toàn vẹn minh bạch để cử tri được tiếp cận tất cả những cuộc bầu cử. Hãy báo cho chúng tôi ngay khi quý vị nhận thấy điều gì bất thường trong bầu cử. Hãy trình báo ngay!

TRÌNH BÁO CHO TRUNG TÂM BẦU CỬ KHI CÓ VẤN ĐỀ

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.