Skip to Content
[Page Content]
Registration_Info

Ghi danh bầu cử nhanh chóng và dễ dàng! Sau đây là những cách khác nhau mà quý vị có thể ghi danh bầu cử:

Bằng Lái hoặc Thẻ Căn Cước California

Luật liên bang và tiểu bang đòi hỏi những người ghi danh bầu cử phải cho biết số Bằng Lái California hoặc Thẻ Căn Cước California trong đơn ghi danh bầu cử của họ.

Những ai không cho biết chi tiết này khi ghi danh bầu cử sẽ bị đòi hỏi phải kèm theo bản sao của Bằng Lái hoặc Thẻ Căn Cước California khi họ gửi lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư để chắc chắn lá phiếu của họ được tính. Nếu điều này ứng dụng với trường hợp của quý vị, thì bên ngoài Phong Bì màu tím lợt Để Gởi Lại Lá Phiếu sẽ có in hàng chữ “ID Required (Yêu Cầu Cho Biết số Bằng Lái hoặc Thẻ Căn Cước)”.

Trợ Giúp Về Ngôn Ngữ

Quý vị cần đơn ghi danh bầu cử bằng một ngôn ngữ khác? RR/CC có đơn ghi danh bầu cử bằng 10 ngôn ngữ khác nhau nhằm tuân hành luật liên bang và tiểu bang: Tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, tiếng Khmer, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Thái và tiếng Việt. Muốn yêu cầu tài liệu bầu cử đa ngôn ngữ, hãy gọi số (800) 481-8683.

[Original Content]