Skip to Content
[Page Content]

Cơ quan RR/CC có chương trình huấn luyện nhân viên phòng phiếu toàn diện được soạn thảo để giúp quí vị có một kinh nghiệm hoàn hảo trong Ngày Bầu Cử.

Huấn Luyện Nhân Viên Phòng Phiếu Trên Mạng
Cơ quan RR/CC có chương trình huấn luyện nhân viên phòng phiếu cho thư ký và thanh tra viên. Chương trình huấn luyện này xem lại thông tin quan trọng được dạy trong lớp. Chương trình huấn luyện trên mạng cần cho thanh tra viên.

Huấn Luyện Nhân Viên Phòng Phiếu Trong Lớp

Tất cả nhân viên phòng phiếu làm trong Ngày Bầu Cử nên tham dự huấn luyện trong lớp. Xin ghi nhớ huấn luyện đòi hỏi cho thanh tra viên. Chúng tôi có 500 chương trình huấn luyện cả Quận Los Angeles. Bấm vào một thời khóa biểu dưới đây để tìm địa điểm huấn luyện gần quí vị. (Ghi Chú: Thời khóa biểu được đăng lên khi có sẳn.)

Có Câu Hỏi? Hỏi Wanda

Có câu hỏi về thủ tục phòng phiếu hay điều gì quí vị không hiểu hết trong lớp? Gởi câu hỏi đến askWanda@rrcc.lacounty.gov hay gọi số (800)815-2666, chọn số 7.

[Original Content]