Skip to Content
[Page Content]

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu Dành Cho Nhân Viên Quận

county-employee-pollworker

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu dành cho Nhân Viên (CPP) Quận L.A. đã được hình thành nhằm đáp ứng số nhân viên phòng phiếu bị thiếu hụt trên toàn quốc. Chương trình này cho phép các nhân viên của Quận được phục vụ trong Ngày Bầu Cử qua công việc làm nhân viên phòng phiếu đồng thời họ vẫn được hưởng lương đi làm hằng ngày bình thường của họ. Hội Đồng Giám Sát đã phê chuẩn đây là một chương trình cố định vào năm 2001, CPP đã gia tăng hằng năm và đã chứng minh được sự thành công tốt đẹp.

Nguồn Giúp Đỡ

Nộp đơn vào Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu dành cho Nhân Viên Quận (DÀNH RIÊNG cho Nhân Viên Quận)

[Original Content]