Skip to Content
[Page Content]

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu cho Công Dân Hoa Kỳ Mới nhập tịch

Nhân viên phòng phiếu là một phần quan trọng trong tiến trình dân chủ của chúng ta. Chương trình nhân viên Phòng Phiếu cho người Hoa Kỳ mới nhập tịch cho Thường Trú Dân Hợp Lệ (có Thẻ Xanh) cơ hội đóng góp vào tiến trình dân chủ bằng cách giúp đỡ cử tri tại phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Hãy cùng Công Dân Hoa Kỳ Mới nhập tịch làm nhiệm vụ công dân vào Ngày Bầu Cử.

Xin làm Nhân Viên Phòng Phiếu Hôm Nay!

Quí vị có thể xin làm nhân viên phòng phiếu bằng thư hay đích thân mang tờ đơn.

Điều Kiện cho Nhân Viên Phòng Phiếu

  • Thường Trú Dân Hợp Lệ (Có Thẻ Xanh)
  • Nhỏ nhất 18 tuổi
  • Cư ngụ ở California

Để biết thêm tin tức, xem tài liệu nhân viên Phòng Phiếu LPR cho Công Dân Hoa Kỳ Mới Nhập tịch.


[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.