Skip to Content
[Page Content]

Nhân Viên Phòng Phiếu Được Trả Bao Nhiêu Tiền?

Nhân viên phòng phiếu có thể được lãnh từ $80 đến $175 khi làm việc trong Ngày Bầu Cử. Nhân viên phòng phiếu là học sinh nhận được tối đa là $105. 

 • Trưởng phòng phiếu có thể được lãnh đến $175 khi làm việc trong Ngày Bầu Cử:
  • $25 cho buổi đích thân tham dự huấn luyện 2 tiếng rưỡi đồng hồ và hoàn tất phần huấn luyện Trưởng phòng phiếu trong mạng điện toán.
  • $50 cho công việc đi lấy và trả những dụng cụ trong phòng phiếu và thiết bị bầu cử trước và trong Ngày Bầu Cử
  • $100 cho công việc làm trong Ngày Bầu Cử
 • Thư ký có thể được lãnh đến $105 khi làm việc trong Ngày Bầu Cử:
  • $25 cho buổi tham dự huấn luyện hai tiếng đồng hồ.
  • $80 cho công việc làm trong Ngày Bầu Cử.

Khi Nào Nhân Viên Phòng Phiếu Nhận Được Tiền Thù Lao?

Nhân viên phòng phiếu có thể nhận được chi phiếu tiền thù lao của mình vào khoảng từ bốn đến sáu tuần sau Ngày Bầu Cử.

Thù Lao cho việc Tình Nguyện Cho Mượn Địa Điểm để làm Phòng Phiếu là bao nhiêu?

Thù lao cho việc mượn cơ sở để làm phòng phiếu là $25 cho mỗi khu bầu cử.

[Original Content]