Skip to Content
[Page Content]

Chi Tiết Liên Lạc

Nếu quý vị gặp khó khăn trước Ngày Bầu Cử, hãy gọi đến Đường Dây Trực Tiếp Về Dịch Vụ Nhân Viên Phòng Phiếu ở số (562) 462-2960 để được giải đáp về những điều sau đây:

  • Sử dụng chương trình huấn luyện trong mạng điện toán
  • Ghi danh vào lớp huấn luyện
  • Hủy bỏ việc ghi danh
  • Lịch trình lớp huấn luyện
  • Chi tiết về ISPU và CIC
  • Gởi thêm tài liệu VBM qua FedEx
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.