Skip to Content
[Page Content]

Để biết cụ thể về kiểm phiếu, hãy vào http://rrcc.co.la.ca.us/elect.

Bấm vào một kỳ bầu cử dưới đây, để tìm hiểu kết quả bầu cử từ năm 2003 ít nhất từ một trong những tài liệu sau đây:

  • Kết Quả Bầu Cử Chính Thức cho biết số phiếu đã bầu và số cử tri đi bầu.
  • Báo cáo Kết Quả Bầu Cử cung cấp số cử chi tùy theo chính đảng đã bầu cho ứng cử viên nào và dự luật nào.
  • Báo cáo Khu Bầu Cử cung cấp Kết quả bầu cử từng khu/từng phòng phiếu.
  • Báo Cáo Bầu Cử Cộng Đồng cung cấp kết quả số cử tri đi bầu và bỏ phiếu theo thành phố hay cộng đồng. Kết quả sẽ không bao gồm các cộng đồng nhỏ trong thành phố.

Lưu Ý: RR/CC không thực hiện tất cả các kỳ bầu cử ở Los Angeles — chỉ có những liệt kê trong trang này mà thôi.

Sept. 17, 2013 Special Elections
June 3, 2008 Statewide Primary Election
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.