Skip to Content
[Page Content]

Kết quả đêm bầu cử là kết quả kiểm phiếu chính thức bán kết và không nên coi như là kết quả chính thức cuối cùng. Cập nhật kết quả bầu cử là theo giờ đóng dấu. Kiểm lại thời gian đóng dấu cẩn thận mỗi khi quý vị xem kết quả bầu cử. Nếu kết quả chưa được cập nhật, thì có thể cần phải "tải lại" hoặc "làm lại từ đầu" trang đó. 


Dưới sự xử dụng bận rộn sẽ làm cho hiệu suất của máy chủ trên mạng chậm xuống. Hiệu suất của máy chủ trên mạng không phải là sự phản ảnh về tình trạng của máy điện toán kiểm đếm. CHÚ Ý: Một số trình duyệt (browsers) có thể yêu cầu thiết lập đặc biệt để có được những cập nhật mới nhất. Quý vị phải đọc Thông Tin Quan Trọng Về Browser của quí vị.

Tổng Tuyển Cử Địa Phương Của Thành Phố Long Beach (Quyết Định Chung Cuộc) Bầu Cử (06/07/16 Bầu Cử)

Để xem kết quả Tổng Tuyển Cử Địa Phương Của Thành Phố Long Beach (Quyết Định Chung Cuộc) Bầu Cử, xem dưới đây:

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.