Skip to Content
View Statistics Arrow — Down
Dean C. Logan

"Cung cấp dịch vụ căn bản trong phong cách công bằng, dễ tiếp cận và minh bạch." ~ Dean C. Logan

Register
5.167.450
Tổng Số Cử Tri Ghi Danh*
[+] View by Party

Người Mỹ Độc Lập

109,932

Dân Chủ

2,616,699

Đảng Xanh

21,996

Tự Do

30,499

Không Đảng Phái

1,454,205

Hòa Bình và Tự Do

29,267

Cộng Hòa

904,852

08/06/2018

Vote by Mail
2.248.727
Tổng Số Cử Tri Bầu Bằng Thư Thường Xuyên*
Số Giấy Khai Sanh Cấp Trung Bình Hằng Năm
437.493
Số Giấy Khai Sanh Cấp Trung Bình Hằng Năm
Số Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Cấp Trung Bình Hằng Năm
61.844
Số Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Cấp Trung Bình Hằng Năm
Số Tên Doanh Nghiệp Hư Cấu Nộp Hồ Sơ Trung Bình Hằng Năm
100.000
Số Tên Doanh Nghiệp Hư Cấu Nộp Hồ Sơ Trung Bình Hằng Năm
Ước Tính Tổng Số Hồ Sơ Duy Trì
210.000.000
Ước Tính Tổng Số Hồ Sơ Duy Trì
Số Hôn Lễ Tổ Chức Trung Bình Hằng Năm
16.666
Số Hôn Lễ Tổ Chức Trung Bình Hằng Năm
Los Angeles County Seal
Vote by Mail in LA County is
New and Improved
Icon — Close
Icon — Close
Los Angeles County Seal
Vote by Mail in LA County is New and Improved
Last day to request a VBM ballot is Oct. 30