Skip to Content
[Page Content]

สถานที่ส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

Drop Box

เกี่ยวกับโปรแกรมกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ (Vote by Mail Drop Box)

โปรแกรมกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์เริ่มต้นในปี 2017 เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยสำหรับการคืนบัตรลงคะแนน

ในการเลือกตั้งขั้นต้นเดือนมีนาคม 2020 มีการเพิ่มจำนวนกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนทั่วทั้งมณฑลเป็น 206 กล่อง กล่องหย่อนบัตรลงคะแนนเหล่านี้ยังคงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ตลอดระยะเวลาการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งทั่วไปประธานาธิบดีปี 2020 จะมีกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนที่ปลอดภัยมากกว่า 400 กล่องทั่วทั้งมณฑลเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีวิธีการที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และไม่ต้องมีการสัมผัส เพื่อส่งคืนบัตรเลือกตั้งในช่วง COVID-19

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม มีกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนจำนวน 400 กล่องที่ปลอดภัยให้บริการแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน

สิ่งที่คุณต้องรู้

  • กล่องหย่อนบัตรลงคะแนนจะมีให้บริการแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันเลือกตั้ง 3 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น
  • กล่องบัตรลงคะแนนถูกยึดอย่างแน่นหนาในปูนซีเมนต์หรือถูกล่ามโซ่อยู่กับที่
  • กล่องบัตรลงคะแนนได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของรัฐ
  • กล่องบัตรลงคะแนนมีการเคลือบสีภายนอกเพื่อลดสีกราฟฟิตีแบบถาวรหรือความเสียหาย
  • จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนออกจากกล่องเป็นประจำโดยผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสองคน
  • สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในท้องถิ่น และองค์กรในชุมชนเพื่อตรวจสอบและปกป้องกล่องบัตรลงคะแนนทุกกล่อง
  • แบ่งปันข้อมูลกับชุมชนของคุณ: ใบปลิวกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

เช็คลิสต์การคืนบัตรลงคะแนน

ก่อนที่คุณจะส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบว่า:

  • ใส่บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงแล้วของคุณในซองส่งคืนของทางการ (Official Return Envelope)
  • ปิดผนึกซองส่งคืนของทางการ
  • เซ็นชื่อและลงวันที่ด้านหลังของซองส่งคืนของทางการ

วิธีตรวจสอบว่าบัตรลงคะแนนของคุณถูกส่งถึงสำนักงานและได้ถูกนับคะแนนหรือยัง

หลังจากส่งคืนบัตรลงคะแนนของคุณโดยหย่อนในกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนน หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ คุณสามารถตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรลงคะแนนของคุณถูกส่งถึงสำนักงานและได้ถูกนับคะแนน โดยใช้เครื่องมือ Vote by Mail Status Tool ของเรา

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.