Skip to Content
[Page Content]

การลงคะแนนเสียงด้วยตัวเอง

Vote In Person

การเลือกตั้งพิเศษ วันที่ 2 มีนาคม 2021

ศูนย์การเลือกตั้งด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้และปลอดภัยจะมีให้บริการในการเลือกตั้งขั้นต้นพิเศษของวุฒิสภาเขต 30และการเลือกตั้งพิเศษ

ค้นหาศูนย์การเลือกตั้ง

วันและเวลาทำการศูนย์การเลือกตั้ง

ผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัยที่ ศูนย์การเลือกตั้งแห่งใดก็ได้

 • 20 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม: 10.00 - 19.00 น
 • วันเลือกตั้ง 2 มีนาคม: 7.00 - 20.00 น

การลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองอย่างปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญของเรา ศูนย์การเลือกตั้งที่เข้าร่วมทั้งหมดจะปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของรัฐและมณฑล เช่น:

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากหรือผ้าปิดหน้าและถุงมือ (จะมีหน้ากากและถุงมือให้บริการหากจำเป็น)
 • เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดและอุปกรณ์ทำเครื่องหมายลงคะแนนหลังจากผู้ออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคน
 • ระยะห่างทางสังคม 6 ฟุต
 • พนักงานการเลือกตั้งสวมถุงมือและหน้ากากป้องกัน
COVID-19

แผนการเลือกตั้งที่ปลอดภัย


เช็คอินที่ศูนย์การเลือกตั้งให้รวดเร็วขึ้น

ลดเวลาในการเช็คอินที่ศูนย์เลือกตั้งโดยสแกนรหัสเช็คอินด่วนของคุณ

หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว รหัสเช็คอินเฉพาะของคุณ (บาร์โค้ด) จะปรากฏข้างใต้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ แสดงรหัสบาร์โค้ดนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง เมื่อไปถึงศูนย์การเลือกตั้งเพื่อเช็คอินทันที

รหัสการเช็คอินด่วนของคุณจะถูกพิมพ์อยู่บนสมุดตัวอย่างบัตรลงคะแนนและไปรษณียบัตรที่ส่งถึงคุณ คุณสามารถนำเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งนี้ไปที่ศูนย์การเลือกตั้งได้เช่นกัน


การลงคะแนนล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในมณฑล Los Angeles สามารถเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่นายทะเบียนในเมือง Norwalk เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าด้วยตนเองหรือส่งคืนบัตรลงคะแนนของพวกเขา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนควรเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 รวมถึงการสวมผ้าปิดหน้าขณะอยู่ข้างในอาคาร

สำนักงานใหญ่นายทะเบียนเมือง Norwalk

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650

เวลา:

 • 1 - 19 กุมภาพันธ์ (ยกเว้นวันเสาร์ / อาทิตย์และวันประธานาธิบดี 15 กุมภาพันธ์): 8.00-17.00 น
 • 20 - 21 กุมภาพันธ์: 10.00 - 19.00 น
 • 22 - 26 กุมภาพันธ์: 8.00 - 19.00 น
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์: 10.00 - 19.00 น
 • 1 มีนาคม: 8.00 - 19.00 น
 • วันเลือกตั้ง 2 มีนาคม: 7.00 - 20.00 น

วิธีการลงคะแนนบนอุปกรณ์ทำเครื่องหมายลงคะแนนใหม่


หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการลงคะแนนล่วงหน้า โปรดโทรติดต่อสำนักงานของเราที่ 1-800-815-2666 หรือส่งอีเมลไปที่voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.