Skip to Content
[Page Content]

ระยะเวลาการยื่นของผู้สมัครรับเลือกตั้งเริ่มขึ้นไม่เร็วกว่า 148 วันก่อนวันเลือกตั้ง และไม่ช้ากว่า 88 วัน ในเวลา 17.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง (ประมวลกฎหมายการเลือกตั้ง มาตรา 8403)

หากผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ในปัจจุบันไม่ยื่นคำประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับภายในเวลาอย่างมากที่สุด 88 วันของการเลือกตั้ง จะยืดระยะเวลาการยื่นออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งนั้นๆ หากไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งนี้อยู่ในปัจจุบัน จะไม่มีการยืดเวลาดังกล่าว และตำแหน่งหน้าที่นี้จะได้รับการระบุว่า "ว่าง" หรือสำหรับเขตหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

  • เอกสารการยื่นฉบับทางการทั้งหมดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (คำประกาศลงสมัครรับเลือกตั้ง ข้อแถลงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การถอดอักษรและแบบฟอร์มการรายงานการรณรงค์หาเสียง 700 และ 800 หรือ 808 หากเกี่ยวข้อง) ต้องมีลายเซ็นต้นฉบับและต้องถึงสำนักงานนี้ภายในกำหนดเวลาการยื่นตามกฎหมาย ไม่ ยอมรับสำเนาที่ส่งทางโทรสาร

  • สำนักงานนี้จะส่งเอกสารการยื่นฉบับทางการให้เร็วกว่าวันแรกที่กฎหมายของรัฐกำหนดไม่ได้ หรือจะยอมรับเอกสารการยื่นฉบับทางการที่ส่งโดยบริการไปรษณีย์ภัณฑ์สหรัฐฯ หลังเวลา 17.00 น. ของวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นไม่ได้
  • เข้าถึง แบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้สมัครรับเลือกตั้งและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (CRQ) จะไม่มีให้หลังจากวันสุดท้ายของกำหนดการยื่น รวมทั้งระยะเวลาที่ยืดออกไป (หากมี) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการยื่นเอกสารการเสนอชื่อเป็นไปอย่างทันเวลา และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าการยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้สมัครรับเลือกตั้งและคุณสมบัติที่กำหนดไว้เป็นการสิ้นสุดกระบวนการยื่น

หากท่านมีคำถาม โปรดติดต่อส่วนข้อมูลการเลือกตั้งที่หมายเลข (562) 466-1310 หรือส่วนการวางแผนการเลือกตั้งที่หมายเลข (562) 462-2317

วัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์ทั้งหมดจะต้องจ่าหน้าซองถึง :

Registrar-Recorder/County Clerk

Election Planning Section, Room 2015

Nomination Documents Enclosed

P.O. Box 1024

Norwalk, CA 90651-1024

 

(800) 815-2666, ext. 5

(562) 466-1310

(562) 462-2317

หรือนำส่งที่ :

Registrar-Recorder/County Clerk

Election Information Section
Room 2013 

12400 Imperial Hwy.

Norwalk, CA 90650

ชั่วโมงทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.

 

(800) 815-2666, ext. 5

(562) 466-1310

(562) 462-2317


นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล

สำนักงานเขตการปกครอง Lancaster

44509 16th St. West, Suite 101

Lancaster, CA 93534

ชั่วโมงทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00 น. – 16:30 น.

(661) 945-6446

[Original Content]