Skip to Content
[Page Content]

RR/CC มีโปรแกรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งแบบครอบคลุมที่จะเตรียมคุณให้พร้อมที่จะให้ประสบการณ์ที่ดีในวันเลือกตั้ง

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งทางออนไลน์
RR/CC เสนอการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งทางออนไลน์สำหรับเสมียน การฝึกอบรมนี้จะทบทวนข้อมูลสำคัญซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมแบบมาด้วยตัวเอง การฝึกอบรมทางออนไลน์นี้เป็นข้อบังคับของผู้ตรวจสอบและผู้ประสานงานการฝึกอบรมจะมีขึ้นใกล้การเลือกตั้ง

การลงทะเบียนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
หากท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ประสานงาน  กองหนุน หรือผู้กำกับ NVC ท่านต้องลงทะเบียนออนไลน์สำหรับเข้าชั้นเรียนการฝึกอบรมแบบมาด้วยตัวเอง การฝึกอบรมจะมีขึ้นใกล้การเลือกตั้ง

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งแบบมาด้วยตัวเอง

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งทุกคนที่ให้บริการในวันเลือกตั้งควรเข้ารับการฝึกอบรมแบบมาด้วยตัวเอง การฝึกอบรมนี้เป็นข้อบังคับของผู้ตรวจสอบ เรามีการฝึกอบรมทั่วมณฑล Los Angeles : จะมีการติดตารางประกาศการฝึกเมื่อพร้อม

มีคำถามหรือไม่ สอบถาม Wanda:

มีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนที่สถานที่เลือกตั้งหรือเกี่ยวกับบางสิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ชั้นเรียนการฝึกอบรมหรือไม่ โปรดอีเมลคำถามไปยัง askWanda@rrcc.lacounty.govหรือโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรฟรีที่ 1-800-815-2666 ต่อ 7

[Original Content]