Skip to Content
[Page Content]

แหล่งข้อมูล

คลิกบนการเลือกตั้งที่ด้านล่างเพื่อหาผลลัพธ์สำหรับการเลือกตั้งแต่ปี 2003 อย่างน้อยหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้ :

  • ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการระบุการนับบัตรลงคะแนนและจำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่มาออกเสียงลงคะแนน
  • แถลงการณ์ของการออกเสียงลงคะแนนจะแสดงรายละเอียดแบ่งตามพรรคถึงวิธีที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและมาตรการต่าง ๆ
  • การแถลงข่าวของปริมณฑลจะแสดงผลลัพธ์แบ่งตามปริมณฑล/หน่วยเลือกตั้ง
  • การออกเสียงลงคะแนนโดยชุมชนแสดงผลรวมของผู้ที่มาเลือกตั้งและจำนวนเลือกตั้งรวมโดยแบ่งตามเมืองหรือชุมชน รายละเอียดอาจไม่รวมชุมชนที่มีขนาดเล็กกว่าที่อยู่ในเมือง
Sept. 17, 2013 Special Elections
June 3, 2008 Statewide Primary Election
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.