Skip to Content
[Page Content]

ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนอีกหากท่านไม่ได้ไปออกเสียงการเลือกตั้ง

ในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนอีก ถ้าท่าน :

  • ย้ายที่อยู่
  • เปลี่ยนชื่อของท่าน
  • เปลี่ยนการเข้าร่วมพรรคการเมือง
Click here to Register Online Click here for Registration Status
[Original Content]