Skip to Content
[Page Content]
Registration_Info

การลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนทำได้อย่างรวดเร็วและง่าย! ท่านสามารภลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนได้ในวิธีที่แตกต่างกันดังนี้ :

ใบขับขี่ หรือบัตรประชาชนของรัฐ California

กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎข้อบังคับของรัฐกำหนดให้บุคคลลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยระบุใบขับขี่ของรัฐ California หรือหมายเลขบัตรประชาชนของรัฐ California ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

บุคคลผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าวนี้ขณะที่ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนอาจจะต้องแนบสำเนาใบขับขี่หรือสำเนาบัตรประชาชนของรัฐ California เมื่อส่งการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์คืนเพื่อให้แน่ใจว่าการออกเสียงลงคะแนนของตนได้รับการนับคะแนน หากข้อความนี้ใช้ได้กับท่าน จะมีข้อความ "กำหนดให้แสดงบัตรประชาชน" พิมพ์ไว้บนด้านนอกของซองส่งคืนบัตรลงคะแนนสีม่วงอ่อนของท่าน

ความช่วยเหลือด้านภาษา

ต้องการแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งในภาษาอื่นหรือไม่ สำนักงาน RR/CC จัดแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ในภาษาต่าง ๆ 10 ภาษาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐ ดังนี้ : จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฮินดี เขมร เกาหลี สเปน ตากาล็อก ไทย และเวียดนาม สำหรับการขอเอกสารการเลือกตั้งในภาษาต่าง ๆ โปรดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (800) 481-8683

[Original Content]