Skip to Content
[Page Content]

request_voter_reg_info

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงทะเบียนในมณฑล Los Angeles สามารถตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของเรา ถ้าข้อมูลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลถูกต้องเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันการเลือกตั้ง

[Original Content]