Skip to Content
[Page Content]

Kung nais ninyong bumili ng impormasyon sa halalan mula sa County ng Los Angeles Tagapagrehistro- Tagapagtala/ Klerk ng County, tumawag sa (562) 466-1310

Pagbili ng mga Tala ng Rehistrasyon ng Botante

Indise ng Botante (Indise ng Kalye) Mga Kandidato/ Mga Komite: $0.50

sa bawa't sanlibong mga pangalan Pangkalahatang Publiko para sa pulitikal na layunin lamang:

$0.10 sa bawa't pahina na may karagdagang $1.60 bayad sa paghawak sa bawa't kahilingan.

Indise ng Botante $0.10 sa bawa't pahina na may karagdagang $1.60 bayad sa paghawak sa bawa't kahilingan.
Ulat ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo $0.10 sa bawa't pahina na may karagdagang $1.60 bayad sa paghawak sa bawa't kahilingan.

"Ang aplikante ay kailangang magsagawa ng kontrata na kasamang Tagapagrehistro-Tagapagtala/ Klerk ng County"

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.