Skip to Content
[Page Content]

Programang Naibabagay ng Mga Solusyon sa Pagboto Para sa Lahat ng Mga Tao (VSAP)

Tungkol sa

Ang Programang Naibabagay ng VSAP ay nagsisiguro na ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County (RR/CC) ng County ng Los Angeles ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng lahat ng botante ng County ng Los Angeles para ipatala ang kanilang mga balota na may pinalawak na mga opsyon sa pagboto. Ang programa ay nagbibigay ng espesyal na pokus at pagtuon sa mga pag-abot na pagsisikap para sa mga botante na may partikular na pangangailangan upang matutugunan ng bagong karanasan sa pagboto, kabilang ang:

  • Mga nakatatandang mamayan
  • Mga taong nakakaranas ng kawalan ng bahay
  • Mga botanteng may kapansanan
  • Mga botanteng nakabilanggo

Kalendaryo ng Naibabagay ng VSAP

Tingnan ang buong listahan ng mga Sentrong Naibabagay ng VSAP

Pinalawak na mga Opsyon sa Pagboto

Bilang bahagi ng aming pag-abot na pagsisikap, ang Programang Naibabagay ng VSAP ay naghahandog ng sumasakop na naibabagay at pinalawak na mga opsyon sa pagboto na humihigit pa sa modelo ng sentro ng pagboto.

  • Naibabagay na Mga Sentro ng pagboto
  • Pinabuting balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (VBM) na magagamit sa 13 wika
  • Magagamit sa Malayo na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (RAVBM)
  • Mga Kahon ng Hulugan ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Naibabagay na Mga Sentro ng Pagboto ng VSAP

Ang Naibabagay na Mga Sentro ng Pagboto ng VSAP ay nagpapahintulot sa (RR/CC) na magbigay ng mga nakatuong serbisyo ng pagboto na naka-iskedyul para sa mga botante ng County ng Los Angeles. Ang aming Naibabagay na Mga Sentro ng Pagboto ay magbibigay ng lahat ng serbisyo at kagamitan na makikita sa isang tradisyonal na sentro ng pagboto na binubuo ng dalawang tauhan ng RR/CC, isang boluntaryong ipinagkaloob ng inyong organisasyon, isang Elektronikong Aklat ng Botohan at hanggang dalawang Kagamitang Pangmarka ng Balota (BMD).

Ang Naibabagay na Sentro ng Pagboto ay naka-iskedyul ng isang buong araw o kalahating araw. Ang iskedyul ay nakaayon sa iba't-ibang mga bagay gaya ng pagiging magagamit, rehiyonal na distribusyon at inaasahang bilang ng mga botante.

Humiling ng isang Naibabagay na Sentro ng Pagboto ng VSAP

Upang maging punong-abala ng isang Naibabagay na Sentro ng Pagboto sa inyong organisasyon, mangyaring pirmahan ang aplikasyon.

Mag-aplay upang maging Punong-abala ng isang Naibabagay na Sentro ng Pagboto ng VSAP

[Original Content]