Skip to Content
[Page Content]

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa County ng Los Angeles

Lahat ng rehistradong mga botante ng County ng Los Angeles ay may opsyon na bumoto sa pamamagitan ng koreo. Ang mga balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (VBM) ay naguumpisang ipakoreo 29 na araw bago ang Araw ng Halalan.

Kung ang inyong balota ay ay may tatak-pangkoreo sa Araw ng Halalan at natanggap sa loob tatlong (3) araw ng aming Kagawaran ipoproseso namin, patutunayan at bibilangin ang balotang iyon (California Senate Bill 29)

Mag aplay ng Isang-Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
PANGKALAHATANG HALALAN MARTES, IKA-6 NG NOBYEMBRE, 2018

Papel na Aplikasyon

Online na Aplikasyon


Maging isang Permanenteng Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Dalawang (2) madaling paraan para maging isang botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
Una: Magparehistro para bumoto online at i-tsek ang kahon ng botante na may markang "Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo"
Dalawa: Kumpletuhin at ibalik ang isang Aplikasyon ng Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa aming tanggapan.
Tagapagrehistro-Tagapagtala/ Klerk ng County, P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450

Ang mga Aplikasyon ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay matatagpuan din sa likod na pabalat na pahina ng iyong buklet ng Opisyal na Halimbawang Balota.


Naibalik mo na ba ang iyong balota? I-tsek ang katayuan nito:
I-tsek ang Iyong Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 


Nakalimutang Pirmahan ang Sobre ng iyong Pagboto sa Pamamagitan Ng Koreo?

Huwag mag-alala, kung naibalik mo ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na hindi napirmahan ang sobre, magpapadala kami ng isang dokumento na tinatawag na:" Hindi Pinirmahang Pahayag ng Balota" na humihingi ng iyong lagda.

Ang iyong lagda ay kinakailangan para mapagtibay namin ang iyong pagkakakilanlan at iproseso ang balota. Mayroon kang walong (8) araw matapos ang halalan para ibalik ang pahayag para mai-proseso ang iyong balota.

PANGKALAHATANG HALALAN MARTES, IKA-6 NG NOBYEMBRE, 2018
Hindi Pinirmahang Pahayag ng Balota


Kailangan mo ba ng isang Pang-emerhensiyang Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo?

Kung napalampas mo ang huling araw ng paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at hindi makaboto sa Araw ng Halalan maaari kang humiling ng isang pang-emerhensiyang balota.

Punuin ang porma ng Pang-emerhensiyang Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at ibalik ito sa aming tanggapan sa 12400 Imperial Hwy, Norwalk, CA 90650.

[Original Content]