Skip to Content
[Page Content]

PAGBOTO NG PERSONAL

Vote In Person

Ika-2 ng Marso, 2021 Espesyal na mga Halalan

Ang personal na napupuntahan at ligtas na mga Sentro ng Pagboto ay magagamit sa ika-30 Distrito ng Senado Espesyal na Primaryang Halalan at Espesyal na mga Halalan.

HUMANAP NG ISANG SENTRO NG PAGBOTO

Mga Araw at Oras ng Sentro ng Pagboto

Ang mga botante ay ligtas na makakaboto ng personal sa ALINMANG Sentro ng Pagboto.

 • Ika-20 ng Pebrero hanggang ika-1 ng Marso: ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi
 • Araw ng Halalan, Ika-2 ng Marso: ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

Ligtas na Pagboto ng Personal

Prayoridad namin ang inyong kaligtasan. Lahat nang kalahok na mga Sentro ng Pagboto ay sumusunod sa mga pampublikong kalusugan at patnubay sa kaligtasan nang Estado at County, gaya nang:

 • Pagsusuot ng pantakip sa mukha at guwantes ng mga botante (ang mga pantakip sa mukha at guwantes ay maaaring magamit kung kailangan)
 • Pagpunas at pagdisinpekta ng lahat ng mga pang-ibabaw at Kagamitang Pangmarka ng Balota matapos ang bawat botante
 • Paglalayo sa kapwa-tao ng 6 na talampakan
 • Ang mga Manggagawa sa Halalan ay nakasuot ng pangproteksyong mga guwantes at pantakip sa mukha
COVID-19

Plano sa Ligtas na Pagboto


Pabilisin ang Iyong Pag Tsek-in sa isang Sentro ng Pagboto

Bawasan ang oras ng tsek-in sa Sentro ng Pagboto sa pamamagitan ng pag-iskan ng iyong Kodigo ng Mabilis na Tsek-in.

Matapos ilagay ang iyong personal na impormasyon sa iyong natatanging kodigo ng tsek-in (barcode) ay lilitaw sa ilalim ng iyong impormasyon ng rehistrasyon. Ipakita ang iyong kodigo sa isang Manggagawa sa Halalan kapag nasa Sentro ng Pagboto upang madaling mag tsek-in.

Ang iyong Kodigo ng Mabilis na Pag Tsek-in ay nakalimbag din sa iyong ipina-koreong Halimbawang Balota at postkard ng Sentro ng Pagboto. Maaari mo ring dalhin ang alinman sa mga nahahawakang kopya sa Sentro ng Pagboto.


Maagang Pagboto sa Punong Tanggapan ng Tagapagrehistro

Sinumang botante sa County ng Los Angeles ay maaaring bumisita sa Punong Tanggapan ng Tagapagrehistro sa Norwalk upang personal na bumoto ng maaga o ihulog ang kanilang binotohang balota.

Lahat ng botante ay dapat na handang sumunod sa lahat ng pampublikong kalusugan at patnubay sa kaligtasan na may kaugnayan sa COVID-19 - kasama na ang pagsusuot ng pantakip sa mukha habang nasa loob.

Punong Tanggapan sa Norwalk

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650

Mga Oras:

 • Ika-1 ng Pebrero - Ika-19 ng Pebrero (hindi kasama ang Sabado/Linggo at Araw ng mga Presidente, Ika-15 ng Pebrero): Ika-8 ng umaga - Ika-5 ng hapon
 • Ika-20 ng Pebrero - Ika-21 ng Pebrero: Ika-10 ng umaga - Ika-7 ng gabi
 • Ika-22 ng Pebrero - Ika-26 ng Pebrero: Ika-8 ng umaga - Ika-7 ng gabi
 • Ika-27 ng Pebrero - Ika-28 ng Pebrero: Ika-10 ng umaga - Ika-7 ng gabi
 • Ika-1 ng Marso: Ika-8 ng umaga - Ika-7 ng gabi
 • Araw ng Halalan, Ika-2 ng Marso: Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

Paano Bumoto sa Bagong Kagamitang Pangmarka ng Balota


Kung kayo ay may anumang mga katanungan o kailangan ng tulong sa maagang pagboto mangyaring tumawag sa aming tanggapan sa 1-800-815-2666 o mag email sa voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.