Skip to Content
[Page Content]

Pagboto ng Personal

Vote In Person

Ligtas na Pagboto ng Personal

Ang iyong kaligtasan at kalusugan ang aming prayoridad. Lahat ng kalahok na Sentro ng Pagboto ay susunod sa mga patnubay na pampublikong kalusugan at kaligtasan ng Estado at County, gaya ng:

  • Ang mga botante ay kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha at gwantes (ang panakip at gwantes ay ibibigay kung kinakailangan)
  • Ang pagpunas at paglinis ng lahat ng ibabaw at Kagamitang Pangmarka ng Balota matapos gamitin ng bawat botante
  • Pagpapatupad ng paglayo sa kapwa-tao ng 6 na talampakan
  • Ang mga manggagawa sa halalan ay magsusuot ng pangligtas na mga gwantes at panakip sa mukha
COVID-19

Plano ng Ligtas na Pampanguluhang Halalan

Pabilisin Ang Iyong Tsek-In sa Sentro ng Pagboto

Bawasan ang oras ng tsek-in sa Sentro ng pagboto sa pamamagitan ng pag-scan ng iyong Kodigo ng Mabilis na Tsek-In.

Matapos ilagay ang iyong personal na impormasyon, ang iyong natatanging kodigo ng tsek-in ay lilitaw sa ilalim ng iyong impormasyon ng rehistrasyon. Ipakita ang iyong kodigo sa Manggagawa sa Halalan kapag nasa Sentro ng Pagboto para sa mabilis na tsek-in.

Ang iyong Kodigo ng Mabilis na Tsek-in ay nakalimbag din sa iyong ipinakoreong halimbawang balota at kard ng koreo ng Sentro ng Pagboto. Maaari mong dalhin ang alinmang nilimbag na mga kopya sa Sentro ng Pagboto.


Maagang Pagboto sa Punong Tanggapan ng Tagapagrehistro

Ang sinumang botante sa County ng Los Angeles ay maaaring bumisita sa Punong Tanggapan ng Tagapagrehistro sa Norwalk upang personal na bumoto ng maaga o maghulog ng kanilang binotohang balota.

Lahat ng botante ay kailangang maging handa na sumunod sa lahat ng mga patnubay na pampublikong kalusugan at kaligtasan na kaugnay sa COVID-19 - kabilang ang pagsuot ng isang panakip sa mukha habang nasa loob.


Paano Bumoto sa Bagong Kagamitang Pangmarka ng Balota


Kung kayo ay may anumang katanungan o kailangan ng tulong sa maagang pagboto, mangyaring tumawag sa aming tanggapan sa 1-800-815-2666 o mag- email sa voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.