Skip to Content
[Page Content]

Alamin ang mga karapatan sa pagboto ng mga botanteng may mga partikular na pangangailangan.

Ano ang Batas?

Apat na pederal na batas ang may natatanging kahalagahan sa mga may-kapansanan at matatandang botante na may mga partikular na pangangailangan.

 • Batas ng 1965 sa mga Karapatan sa Pagboto: Sinumang botante na nangangailangan ng tulong ay maaaring tumanggap nito mula sa isang taong pinili ng botante, iba sa tagapag-empleyo ng botante o ahente ng tagapag-empleyong iyon o opisyal o ahente ng unyon ng botante.
 • Batas sa Pagkakaroon ng Daan sa Pagboto para sa Matatanda at May-kapansanan, 1984: Itinataguyod ang saligang karapatang bumoto sa pamamagitan ng pag-aatas ng "daan para sa mga matatanda at may-kapansanang tao sa mga pasilidad ng pagpaparehistro at mga lugar ng botohan sa mga pederal na halalan".
 • Batas ng 1990 sa mga Amerikanong May Kapansanan (ADA): Nag-aatas sa mga pampublikong institusyon na magkaloob ng daan sa paggamit ng programa, makatwirang pagbabago ng patakaran, at mga karagdagang tulong at mga serbisyo kung saan kailangan upang bigyan ng kakayahan ang isang taong may kapansanan ng pantay na pagkakataon na lumahok sa at tamasahin ang mga benepisyo ng serbisyo, programa o aktibidad na isinasagawa ng pampublikong institusyon.
 • Batas ng 2002 na Tulungang Bumoto ang Amerika (HAVA): Ang bagong pederal na batas na nagbibigay ng mas malaking pagkakataon na magamit at malahukan ang proseso ng halalan, kabilang ang mga tadhana tungkol sa magagamit na mga teknolohiya sa pagboto sa mga lugar ng botohan bago lumampas ang 2006.

Anu-ano ang mga Hangarin ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles?

Ang hangarin ng RR/CC ay magkaroon ng 100% paglahok ng mga karapat-dapat na botante sa lahat ng mga halalan, 100% pagkakaroon ng daan sa lugar ng botohan at mga opsyon para sa lahat ng mga botante na naghahanap ng independiyente at pribadong pagboto.

Bilang pagsunod sa Pederal at Pang-estadong mga batas, nagkakaloob kami ng mga serbisyo sa mga botanteng may kapansanan, kabilang ang:

 • Mapupuntahan na mga lugar ng botohan
 • Magagamitan ng silyang may-gulong na mga kubol ng pagboto
 • Nasa malalaking letra na mga tagubilin sa pagboto at mga kagamitan sa pagpapalaki ng tingin sa mga lugar ng botohan
 • Kagamitan sa pagmarka na may pinalaking bola para madaling mahawakan
 • Mga serbisyong TDD para sa bingi at mahina ang pandinig
 • Mga cassette tape na may mga panukala sa balota ng Estado at County
 • Mga opsyon sa pagboto ng di-makakarating/pagboto sa pamamagitan ng koreo
 • Tulong ng manggagawa sa botohan sa alinmang baitang ng proseso ng pagboto
 • Mga pagtatanghal ng pakikipag-ugnayan sa botante

Payo Tungkol sa Pagkakaroon ng Daan

Ang Tagapayo sa Pagkakaroon ng Daan sa Pagboto ng County ng Los Angeles ay tumutulong sa Kagawaran sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng botante at mga bagay sa halalan sa mga nakatatandang mamamayan at mga may kapansanan.

Ang tagapayo ng RR/CC ay si Angela Davis, Nakatataas na Kinatawan para sa Seksyon ng mga Karapatang Sibil na May Kaugnayan sa mga Kapansanan (DCR) para sa County ng Los Angeles, na nagpapayo sa Kagawaran tungkol sa mga paraan upang gawin ang proseso ng halalan na mas magagamit ng lahat ng mga mamamayan sa County. Siya ay matatawagan sa (213) 202-5826.

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa Nagpapayong Komite sa Pagkakaroon ng Daan sa Pagboto.

Maaari mo ring tawagan si Julia Keh, ang Tagapag-ugnay ng RR/CC sa (562) 462-2754.

Patnubay sa Pagboto

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Ang Pagboto ay Karapatan Mo: Patnubay sa Pagboto para sa mga Botanteng May mga Partikular na Pangangailangan.

[Original Content]