Skip to Content
[Page Content]

Sinumang nakarehistrong botante ay maaaring maging permanenteng botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Paano ito Gumagana

Ang mga botante ng Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay hindi na kailangang mag-aplay para sa halalan sa hinaharap. Ang isang balota ay awtomatikong ipadadala sa koreo para sa bawat halalan kung saan ang mga botante ay karapat-dapat bumoto.

Ang pangalan ng botante ay dapat tanggalin mula sa listahan ng botante ng permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo kung hindi niya naibalik ang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa apat (4) na magkakasunod na pambuong-estadong pangkalahatang halalan.

Mga Benepisyo ng Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 • Maginhawa para sa mga botante na aalis ng lugar ng tirahan o hindi makakarating sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan.
 • Mas maraming oras na magagamit upang markahan ang isang balota sa bahay.
 • Iwasan ang mga mahahabang linya sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan

Paano Mag-aplay

Upang mag-aplay, kakailanganin mong kumpletuhin at ipadala sa koreo ang isang aplikasyon.

 1. I-download ang mula sa County ng Los Angeles na o isang Aplikasyon para sa Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo o isang Aplikasyon para sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ng California.Maaari ka ring humiling ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa (562) 466-1323.

 2. Ipa-koreo ang inyong aplikasyon sa:

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Paano Kanselahin ang Iyong Katayuan na Nasa Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 1. I-download at kumpletuhin ang Kahilingan upang Kanselahin ang Aplikasyon para sa Katayuan na Nasa Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Maaari ka ring humiling ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa (562) 466-1323.

 2. Ipa-koreo ang inyong aplikasyon sa:

  Registrar-Recorder/County Clerk

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

[Original Content]