Skip to Content
[Page Content]

Pagboto ng Bilanggo

Pagboto ng Bilanggo

(View as PDF or image)

Alam mo ba na, bilang isang bilanggo, maaari kang makahiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at bumoto?

Hindi alam ng maraming bilanggo ang katotohanan na sila ay maaaring karapat-dapat na magparehistro upang makaboto sa mga halalan sa California. May mga isyu sa balota ng halalan na maaaring makaapekto sa mga bilanggo at sa kanilang mga pamilya. Ang mga bilanggo ay hinihimok na gamitin ang kanilang mga karapatan sa pagboto upang ipahayag ang kanilang mga opinyon sa mga isyung ito.

Kuwalipikado Ka Ba bilang Isang Bilanggo?

Kung ikaw ay isang bilanggo sa isang Kulungan ng County ng Los Angeles at gustong magparehistro upang makaboto, dapat mong matugunan ang mga sumusunod na iniaatas:

 • Isang mamamayan ng Estados Unidos,
 • Isang residente ng County ng Los Angeles,
 • Hindi kukulangin sa 18 taong gulang sa araw ng susunod na halalan,
 • Hindi nasa bilangguan, nasa parol, nagsisilbi ng isang sentensiyang pambilangguan ng estado sa kulungan ng county, nagsisilbi ng isang sentensiya para sa isang malaking pagkakasala alinsunod sa subdibisyon (h) ng seksyon 1170 ng Kodigo sa Parusa, o nasa pangangasiwa ng komunidad pagkatapos palayain; at 
 • Hindi pa naipapahayag na walang kakayahan ang isipan ng isang hukuman.

Maaari Ka Bang Magparehistro Upang Makaboto?

Ikaw ay karapat-dapat kung ikaw ay:

 • Nasa kulungan ng county at nagsisilbi ng sentensiya sa isang maliit na pagkakasala. Ang isang maliit na pagkakasala ay hindi nakakaapekto sa iyong karapatang bumoto.
 • Nasa kulungan ng county dahil ang panahon ng kulungan ay isang kondisyon ng probasyon.
 • Nasa probasyon.
 • Tapos na sa parol, sapilitang pangangasiwa, o pangangasiwa ng komunidad pagkatapos palayain. Ang iyong karapatang bumoto ay awtomatikong ibinabalik kapag ang parol o pangangasiwa ay tapos na.

Ikaw ay hindi karapat-dapat kung ikaw ay:

 • Nasa bilangguan ng estado.
 • Nasa kulungan ng county at nagsisilbi ng sentensiyang pambilangguan ng estado.
 • Nasa kulungan ng county at nagsisilbi ng isang sentensiya sa malaking pagkakasala sa ilalim ng seksyon 1170(h) ng Kodigo sa Parusa.
 • Nasa parol, sapilitang pangangasiwa, o pangangasiwa ng komunidad pagkatapos palayain.

Magparehistro upang Makaboto

Kung ikaw ay kuwalipikadong magparehistro upang makaboto, kakailanganin mong:

 1. Kumpletuhin ang isang Porma ng Kahilingan ng Bilanggo at isulat ang "Porma ng Pagpaparehistro ng Botante" sa tabi ng "Iba."
 2. Kumpletuhin ang Porma ng Pagpaparehistro ng Botante. Isama ang iyong permanenteng/ direksiyon ng tirahan sa kahon 4 at 5.
 3. Isama ang iyong direksiyong pangkoreo sa kulungan sa kahon 7 at 8.

  P.O. Box 86164

  Terminal Annex / Booking #_____

  Los Angeles, CA 90086-0164

 4. Tiyakin na ang porma ng pagpaparehistro ay kumpleto at ipadala ito sa koreo. Hindi kailangan ang selyo.
 5. Humiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo habang nasa ilalim ng pag-iingat.

Humiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Maaari kang magkumpleto ng isang porma ng pagpaparehistro ng botante at humiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo nang magkasabay. Tiyakin na humiling ng porma ng paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo kasama ng iyong porma ng pagpaparehistro ng botante.

 1. Kumpletuhin ang isang Porma ng Kahilingan ng Bilanggo at isulat ang "Aplikasyon para sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo" sa tabi ng mapipiling "Iba." Kung hindi ka pa nakarehistro upang makaboto, humiling din ng isang "Porma ng Pagpaparehistro ng Botante" sa iyong Porma ng Kahilingan ng Bilanggo.
 2. Kumpletuhin ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Isama ang iyong permanenteng/direksiyon ng tirahan sa kahon 4 at 5.
 3. Isama ang iyong direksiyong pangkoreo sa kulungan sa kahon 5:

  P.O. Box 86164

  Terminal Annex / Booking #_____

  Los Angeles, CA 90086-0164

 4. Tiyakin na ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay kumpleto at pinirmahan.
 5. Ipasok ang aplikasyon sa isang selyadong sobre (huwag sarhan ang sobre) at isama ang iyong porma ng pagpaparehistro ng botante kung hindi ka pa nakarehistro upang makaboto, at ipadala ito sa koreo sa:

  Registrar-Recorder/County

  Vote by Mail Unit

  P.O. Box 30450

  Los Angeles, CA 90030-0450

Tala: Kung hindi ka pa nakarehistro upang makaboto, tiyakin na ipadala ang iyong Porma ng Pagpaparehistro ng Botante kasama ng iyong Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ilagay ang (mga) aplikasyon sa isang selyadong sobre at huwag sarhan ang sobre.

Mahalagang Impormasyon sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 • Pinakamabuting ipadala ang iyong aplikasyon nang hindi kukulangin sa 45 araw bago ang halalan. Ang huling araw na makakahiling ka ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay 7 araw bago ang halalan.
 • Ang mga binotohang balota ay dapat ibalik sa pamamagitan ng koreo at matanggap bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan. Hindi ibibilang ang mga balota batay sa tatak-pangkoreo.
 • Tandaan na pirmahan ang likod ng Sobre ng Pagbabalik ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang ang iyong boto ay ibilang.

Inilabas Mula sa Pag-iingat?

Kung ipinadala mo ang isang Aplikasyon para sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, ngunit pinalabas ka bago mo natanggap ang iyong balota, makakaboto ka pa rin! Pumunta lamang sa lugar ng botohan para sa iyong direksiyon ng tirahan at bumoto nang pansamantala.

Kapag ikaw ay pinalabas mula sa iyong pasilidad ng pag-iingat, dapat kang muling magparehistro upang makaboto upang ang materyal sa halalan ay maipadala sa iyo sa tamang direksiyon. Kung hindi, ang iyong materyal sa halalan ay maaaring maipadala sa isang pasilidad ng pag-iingat o ibalik sa Opisina sa mga Halalan ng County bilang hindi maihahatid na sulat.

Dapat ka ring muling magparehistro upang makaboto kung ikaw ay:

 • Nakakumpleto ng isang sentensiya sa malaking pagkakasala at wala sa parol
 • Nagpalit ng iyong permanenteng tirahan
 • Nagpalit ng iyong pangalan
 • Nagpalit ng iyong partidong pampulitika

May mga katanungan?

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa pagboto ng bilanggo, makipag-ugnayan sa linya ng Pagpaparehistro at Pagboto ng Bilanggo ng RR/CC (Dibisyon ng mga Rekord ng Botante) sa (562) 466-1323 o 1(800) 815-2666.

Maaari mo ring basahin ang Patnubay sa Pagboto ng Bilanggo para sa karagdagang impormasyon.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.