Skip to Content
[Page Content]

Suriin ang Iyong Materyal

Ang iyong pakete ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay binubuo ng:

 • Mga tagubilin at patnubay sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
 • Opisyal na kard ng balota
 • Sobre ng pagbabalik ng balota
 • Isinusulat-lamang na Balota at sisidlan para sa paglilihim

Pagmarka sa Iyong mga Pinili sa Iyong Balota

 • Gumamit ng plumang may itim o asul na tinta upang markahan ang iyong mga pinili sa iyong balota.
 • Markahan ang buong obalo sa ilalim ng numerong kapareho ng iyong pinili.
 • Huwag bumoto para sa mga pinili na higit sa bilang na ipinabatid.
 • Huwag butasan ang kard ng balota.

Pagboto para sa isang Kuwalipikadong "Isinusulat-Lamang" na Kandidato

Ang Iminumungkahi-ng-Botante na mga katungkulan ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng isinusulat-lamang na mga kandidato sa Pangkalahatang Halalan.

 • Tanging ang isinusulat-lamang na mga boto para sa isang kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato ang ibibilang (makukuha ang listahan dito).
 • Upang magpatala ng isang isinusulat-lamang na boto, isulat ang katungkulan ng kandidato kasunod ang pangalan sa espasyong nasa loob ng Sisidlan ng Isinusulat-Lamang na Balota at para sa Paglilihim.
 • Huwag isulat ang pangalan ng isang kandidato at saka punuan din ang isang posisyon sa Opisyal na Kard ng Balota.

Pagbabalik ng Iyong Binotohang Balota

 • Tanggalin ang stub ng balota mula sa Opisyal na Kard ng Balota at ilagay ito sa loob ng Sisidlan ng Isinusulat-Lamang na Balota at para sa Paglilihim.
 • Ilagay ang balota sa Sobre ng Pagbabalik ng Balota at ilimbag ang iyong direksiyon ng tirahan.
 • Maglagay ng selyo sa sobre.
 • Pirmahan ang likod ng Sobre ng Pagbabalik ng Balota. Kung hindi mo pinirmahan ito, hindi ito ibibilang.
 • Ang mga binotohang balota ay dapat matanggap ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County
 • Dahil sa mga pagsasara ng tanggapan ng koreo, ang paghahatid sa pamamagitan ng koreo ay maaaring maantala. Tiyakin na maaga mong maipadadala ang iyong balota.

Nawala o Napinsala ang Iyong Balota?

 • Imarka ang iyong (mga) pinili gamit ang (mga) pahina sa iyong Opisyal na Halimbawang Balota. Ipasok ang mga ito sa Sobre ng Pagbabalik ng Balota.
 • Tumawag sa (562) 466-1323 o (800) 815-2666 upang humiling ng pamalit na balota bago ang Araw ng Halalan.
 • Pumunta upang personal na bumoto sa opisina sa Norwalk ng RR/CC: 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650
[Original Content]