Skip to Content
[Page Content]

Ano ang isang Pang-emerhensiyang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo?

Kung hindi ka nakapagharap ng aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo bago lumampas ang huling araw, maaari ka pa ring kumuha ng balota kapag ang mga kalagayan ay humahadlang sa iyo na bumoto sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Ang mga naturang balota ay tinatawag na Pang-emerhersiyang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, na iniisyu sa opisina sa Norwalk ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County sa huling anim (6) na araw bago ang isang halalan at sa Araw ng Halalan. Ang mga balotang ito ay hindi maaaring iisyu sa pamamagitan ng koreo.

Paano Mag-aplay para sa isang Pang-emerhensiyang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Upang mag-aplay, kailangan mong kumpletuhin ang Aplikasyon para sa Pang-emerhensiyang Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang pahintulutan ang isang kinatawan na kumuha ng balota ng botante at ihatid ito sa botante. Ang balota ay dapat ibalik sa isang opisyal sa mga halalan o sa alinmang lugar ng botohan sa County ng Los Angeles bago ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.

[Original Content]