Skip to Content
[Page Content]

डाक-द्वारा-मतदान ड्रॉप-ऑफ (छोंडने के स्थान)

Drop Box

Tungkol sa Programa ng Kahong Hulugan ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Ang programa ng Kahong Hulugan ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay nagsimula noong 2017 bilang isang hakbangin upang mabigyan ang mga botante ng isang ligtas na alternatibong pagpipilian para sa pagbabalik ng kanilang balota.

Noong Primaryang Halalan sa Marso 2020, ang bilang ng mga kahon sa buong County ay dumami hanggang 206. Ang mga kahon na ito ay nanatiling ligtas at napupuntahan sa buong panahon ng pagboto.

Sa Pangkalahatang Pampanguluhang Halalan ng 2020 magkakaroon ng higit sa 400 ligtas na mga Kahong Hulugan sa buong County na nagbibigay ng mga ligtas, napupuntahan at walang pakipag-ugnay na paraan upang maibalik ng mga botanteang kanilang balota sa panahon ng COVID-19.

400 Ligtas na Kahong Hulugan na Magagamit ng Lahat ng Botante Simula Ika-5 ng Oktubre

Ang Kailangan Mong Malaman

  • Ang mga Kahong Hulugan ay magagamit ng mga botante simula ika- 5 ng Oktubre hanggang sa Araw ng Halalan sa ika-3 ng Nobyembre ng ika-8 ng gabi.
  • Ang mga Kahong Hulugan at nakakabit ng sigurado sa semento o nakakadena sa lugar
  • Ang mga Kahong Hulugan ay dinisenyo na may tampok na seguridad na kinikilala ng mga regulasyon ng estado
  • Ang mga Kahong Hulugan ay may panlabas na pamatong upang mabawasan ang permanenteng grapiti o pagkasira
  • Ang mga balota ay kinukuha ng regular ng dalawang Manggagawa sa Halalan
  • Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ay direktang nakikipag-usap sa mga ahensya ng nagpapatupad ng batas, mga lungsod, lokal na mga nakataya at mga organisasyong nakabase sa komunidad upang subaybayan at pangalagaan ang lahat ng mga kahon
  • Ibahagi sa iyong komunidad: Polyeto ng Kahong Hulugan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Tsek-list ng Pagbabalik ng Balota

Bago ihulog ang iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo siguraduhing:

  • Ilagay ang iyong binotohang (mga) kard sa loob ng Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
  • Siguraduhing selyado ang Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
  • Pirmahan at petsahan ang likuran ng Opisyal na Sobre ng Pagbabalik

Paano Malalaman kung ang Iyong Balota ay Natanggap at Nabilang

Matapos ibalik ang iyong binotohang balota sa pamamagitan ng kahong Hulugan o sa pamamagitan ng koreo maaari mong suriin ang iyong balota upang matiyak na natanggap at nabilang ito sa pamamagitan ng aming Kagamitan sa Katayuan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.