Skip to Content
[Page Content]

Kahong Hulugan ng Balota

Drop Box

Setyembre 14, 2021 Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California

Mayroong 400 na maginhawa at ligtas na lokasyon ng Kahong Hulugan ng Balota na bukas at magagamit ng mga botante sa buong County ng Los Angeles.

HUMANAP NG ISANG KAHONG HULUGAN NG BALOTA


Tungkol sa Programang Kahong Hulugan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo

Ang programang Kahong Hulugan ng Balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay nagsimula noong 2017 bilang isang inisyatibo upang bigyan ang mga botante ng isang ligtas na alternatibong opsyon upang ibalik ang kanilang balota.

Ang mga Kahong Hulugan ng Balota ay magagamit ng 24-oras sa isang araw (o mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw) upang mabigyan ang mga botante ng isang ligtas, napupuntahan, at walang pakikipag-ugnayang paraan upang ibalik ang kanilang binotohang balota.


Ano ang Kailangan Ninyong Malaman

  • Ang mga Kahong Hulugan ay magagamit ng mga botante magumpisa ang 29 na araw bago at sa Araw ng Halalan.
  • Ang mga Kahong Hulugan ay ligtas na naka-tornilyo sa semento o nakakadena sa lugar
  • Ang mga Kahong Hulugan ay dinisenyo na may mga tampok sa seguridad na kinikilala sa mga regulasyon ng estado
  • Ang mga Kahong Hulugan ay may panlabas na pamatong upang bawasan ang permanenteng grapiti o pagkasira
  • Ang mga balota ay regular na kinukuha ng dalawang Manggagawa sa Halalan
  • Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, lungsod, mga lokal na stakeholder at mga organisasyong nakabase sa komunidad upang subaybayan at pangalagaan ang lahat ng mga kahon

Listahang Pagsuri sa Pagbabalik ng Balota

Bago ihulog ang inyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo siguraduhing:

  • Ilagay ang inyong binotohang (mga) kard ng balota sa loob ng Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
  • Siguraduhing selyado ang Opisyal na Sobre ng Pagbabalik
  • Pirmahan at petsahan ang likuran ng Opisyal na Sobre ng Pagbabalik

Paano Susuriin kung ang Inyong Balota ay Natanggap at Nabilang

Matapos ibalik ang iyong binotohang balota sa pamamagitan ng Kahong Hulugan o sa pamamagitan ng koreo maaari mong suriin ang iyong balota upang matiyak na natanggap at nabilang ito sa pamamagitan ng aming Kagamitan ng Katayuan ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo.


Mag-ulat ng isang Isyu sa isang Kahong Hulugan ng Balota

Misyon namin na itaguyod ang integridad ng lahat ng mga halalan sa isang malinaw at madaling mapuntahang paraan. Kung ikaw ay nakakita ng isang bagay na mukhang kahina-hinala, iulat ito!

MAG-ULAT NG ISANG ISYU

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.