Skip to Content
[Page Content]

Naililipat na mga Sentro ng Pagboto

Interactive Sample Ballot

Tungkol Sa

Ang Programa ng Naililipat na Pagboto ng VSAP ay nagpapahintulot sa Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng County ng Los Angeles na matugunan ang mga pangangailangan sa pagboto ng mga mahahalagang manggagawa sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang RR/CC ay kumukuha ng mga lugar upang magsilbing Naililipat na mga Sentro ng Pagboto na magsisilbi sa mga pangkat na ito:

  • Mga Ospital/Mga Manggagawang Medikal
  • Mga Serbisyo ng Pagkain/Mga Manggagawa sa Distribusyon
  • Mga Sentro ng Transportasyon
  • Mga Utilidad
  • Mga Serbisyo para sa Mga Taong Nakakaranas ng Kawalang-Tirahan
  • Mga Serbisyo para sa Manggagawa na may Kapansanan

Nagbibigay ang mga Naililipat na mga Sentro ng Pagboto ng parehong mga serbisyo tulad ng tradisyonal na mga Sentro ng Pagboto at naghahatid serbisyo sa iba't ibang mga lokasyon araw-araw sa Panahon ng Halalan..

Mga Kinakailangan

Ang mga Naililipat na mga Sentro ng Pagboto ay naka-iskedyul na magbigay ng mga serbisyo ng isang araw sa Panahon ng Halalan sa loob ng 4, 6, o 8 oras. Ang mga protokol sa kaligtasan ay ipinatutupad upang matiyak ang distansya ng paglalayo sa kapwa-tao, kaligtasan ng mga botante, at magbigay ng PPE.

Ang mga Naililipat na Sentro ng Pagboto ay nangangailangan ng 2,200 sq ft na panlabas na espasyo (paradahan, plaza, atbp.), 4-5 na mga paradahan para sa mga sasakyan ng County at paggamit sa mga banyo (kung posible). Ang Programa ng Naililipat na Pagboto ay magpapatakbo sa sarili nitong kuryente at network.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.