Skip to Content
[Page Content]

Alamin kung paano:

Botohan ang isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

1) Tingnan at ilimbag ang iyong halimbawang balota

2) Markahan ang mga pahina ng iyong Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo o Opisyal na Halimbawang Balota.

a) Upang bumoto para sa:

i) ISANG KANDIDATO: Punuin ang bubble sa tabi ng (mga) pangalan ng kandidato. Huwag bumoto ng higit sa bilang ng mga kandidato na ipinabatid. Ito ay magreresulta sa sobrang pagboto at ang iyong boto para sa katungkulang iyon ay hindi ibibilang.

ii) ISANG PANUKALA: Punuin ang bubble sa tabi ng OO o HINDI. Huwag iboto ang parehong OO at HINDI. Ito ay magreresulta sa sobrang pagboto at ang iyong boto sa panukalang iyon ay hindi ibibilang.

iii) KUWALIPIKADONG ISINUSULAT-LAMANG NA MGA KANDIDATO: Dapat mong gamitin ang Pederal na Isinusulat-Lamang na Balota upang ipatala ang iyong boto para sa kuwalipikadong isinusulat-lamang na mga kandidato.

(1) Ang kabuuang bilang ng mga boto kabilang ang mga isinusulat-lamang ay hindi dapat humigit sa pinakamataas na bilang ng mga botong ipinahihintulot para sa labanan o ang iyong boto para sa labanang iyon ay hindi ibibilang.

(2) Ang mga isinusulat-lamang na boto ay may-bisa para sa mga kuwalipikadong kandidato lamang.

3) Ilimbag, kumpletuhin at pirmahan ang Pirma at Panunumpa ng Espesyal na Di-makakarating na Botante sa Porma ng Balotang Binotohan sa Pamamagitan ng Fax.

Kumpletuhin ang isang Pederal na Isinusulat-Lamang na Balota

Mga dahilan para sa isang Pederal na Isinusulat-Lamang na Balota:

 • Kung dahil sa serbisyong militar o ibang mga biglaang pangyayari, hindi ka nakakatanggap ng pangkaraniwang paghahatid ng koreo, maaari mong gamitin ang isangPederal na Isinusulat-Lamang na Balota upang ipatala ang iyong boto. Ngunit ikaw ay dapat na isang nakarehistrong botante sa County ng Los Angeles.
 • Kung ikaw ay isang militar o nasa ibayong dagat na botante na bumoboto ng isang espesyal na Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at gusto mong bumoto para sa isang isinusulat-lamang na kandidato, kailangan mong kumpletuhin at ipadala sa koreo o i-fax ang Pederal na Isinusulat-Lamang na Balota kasama ng espesyal na balota.

Ang mga militar at nasa ibayong dagat na mga botante ay makakapiling ibalik ang kanilang balota sa pamamagitan ng fax o koreo.

Ibalik ang Iyong Balota

Tala: Ang iyong balota ay dapat matanggap bago magsara ang mga lugar ng botohan sa California sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan upang ito ay ibilang.

Sa Pamamagitan ng Koreo

Ilakip ang iyong binotohang balota at pinirmahang panunumpa sa sobreng panseguridad, pirmahan, sarhan at ipadala sa koreo sa:

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

Vote By Mail Section

P.O. Box 30960

Los Angeles, CA 90030-0960

Mga Inirerekomendang Petsa ng Pagpapakoreo para sa mga Binotohang Balota:

 • Mula sa Iraq, Afghanistan, Pinakalat na mga Sasakyan ng Hukbong-dagat: 4 na linggo bago ang halalan
 • Mula sa ibang mga instalasyon ng militar sa ibayong dagat: 3 linggo bago ang halalan
 • Mula sa ibang mga lokasyon sa ibayong dagat: 4 na linggo bago ang halalan (depende sa serbisyo ng koreo sa ibang bansa)
 • Mula sa loob ng Estados Unidos: 1 linggo bago ang halalan

Sa Pamamagitan ng Fax

Kung dahil sa serbisyong militar o pansamantalang paninirahan sa labas ng Estados Unidos, may posibilidad na ang iyong balota ay hindi makarating sa pangunahing opisina ng Norwalk sa pamamagitan ng koreo bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Pangkaraniwang Oras Pasipiko sa Araw ng Halalan, maaari mong i-fax ang iyong binotohang balota.

Kung pinili mong ibalik ang iyong binotohang balota sa pamamagitan ng fax, dapat mo ring kumpletuhin at pirmahan ang Pirma at Panunumpa ng Espesyal na Di-makakarating na Botante sa Porma ng Balotang Binotohan sa Pamamagitan ng Fax.

Tala: Sa pag-fax ng iyong binotohang balota, tinatalikdan mo ang iyong karapatan sa paglilihim.

I-fax ang iyong:

 1. Binotohang balota
 2. Binotohang porma ng balota at pirma at panunumpa ng balota ng di-makakarating sa Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng Los Angeles sa alinman sa mga sumusunod na numero ng fax:
 • (562) 462-2354
 • (562) 868-0861
 • (562) 462-3035
 • (562) 466-1385
 • (562) 864-6786

Tala: Ang iyong balota ay hindi ibibilang kung hindi mo pinirmahan ang pirma at panunumpa ng espesyal na di-makakarating na botante ng balotang binotohan sa pamamagitan ng fax. Ang iyong balota ay dapat matanggap bago ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.

[Original Content]