Skip to Content
[Page Content]

Tagapagdulot

  • Arkibo ng mga Makasaysayang Opisyal na Resulta ng Halalan

I-klik ang isang halalan sa ibaba upang mahanap ang mga resulta ng halalan mula noong 2003 sa isa o higit ng mga sumusunod na dokumento:

  • Ang mga Opisyal na Resulta ng Halalan ay nagpapabatid ng mga balotang ipinatala at bilang ng mga botanteng bumoto.
  • Ang Pahayag ng mga Botong Ipinatala ay nagpapakita ng pag-iisa-isa batay sa partido ng kung paano bumoto ang mga botante para sa mga kandidato at mga panukala.
  • Mga Paunawa ng Presinto ay nagpapakita ng mga resulta batay sa presinto/lugar ng botohan.
  • Ang mga Botong Ipinatala ng Komunidad ay nagpapakita ng bilang ng mga bumoto at kabuuan ng mga boto batay sa lunsod o komunidad. Maaaring hindi kabilang sa mga pag-iisa-isa ang mas maliit na mga komunidad sa loob ng mga lunsod.
Sept. 17, 2013 Special Elections
June 3, 2008 Statewide Primary Election
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.