Skip to Content
[Page Content]

Paalala sa mga Pulitikal na Partido para sa Primarya sa Hunyo

Kung ang isang botante ay nagpahayag sa ilalim ng panunumpa na hindi nila kaya na markahan ang isang balota, ang botanteng ito ay maaaring tumanggap ng tulong sa pagmamarka ng kanilang balota mula sa dalawang (2) mga tao na kanilang pipiliin. (E.C. § 14282)

Hanapin ang Inyong Impormasyon Tungkol sa Halalan dito! Alamin ang inyong katayuan sa pagpaparehistro bilang botante,magparehistro upang makaboto online, magparehistro upang makaboto sa pamamagitan ng koreo, hanapin ang inyong lugar ng botohan at Halimbawang Balota o magpatala para sa E-Sample Ballot.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.