Skip to Content
[Page Content]

Ikaw ba ay marunong ng dalawang wika?

Alam mo ba na ang RR/CC ay nagbibigay ng tulong sa wika para sa siyam na wika bilang karagdagan sa Ingles sa County ng Los Angeles? Makakatulong ka sa mga botante sa iyong komunidad sa pagiging isang manggagawa sa botohan sa Araw ng Halalan kung ikaw ay nagsasalita ng alinman sa mga sumusunod na wika:

 • Tsino (Kantones/Mandarin)
 • Hindi
 • Hapon
 • Khmer
 • Koreano
 • Espanyol
 • Tagalog
 • Thai
 • Biyetnamis

Bilang karagdagan, ang RR/CC ay nagbibigay ng karagdagang tulong sa wika sa mga lugar ng botohan batay sa mga pangangailangan ng komunidad, sa mga sumusunod na wika

 • Bengali
 • Gujarati
 • Ruso
 • Armenian
 • Punjabi
 • Urdu
 • Farsi
[Original Content]