Skip to Content
[Page Content]

Tungkol sa — Pagboto sa County ng L.A.

Ang RR/CC ay may walang katulad na proseso ng halalan na ang layunin ay magpanatili ng seguridad, pagkakaroon ng daan at kalinawan para sa County ng Los Angeles, ang pinakamalaking hurisdiksiyong panghalalan sa Estados Unidos.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa sistema ng pagboto ng County ng L.A. at kung paano bumoto, basahin ang:

[Original Content]