Skip to Content
[Page Content]

Magparehistro Upang Makaboto

Bago ka makaboto sa County ng Los Angeles, dapat kang magparehistro upang makaboto. Ito ang unang hakbang sa proseso ng pagboto. Ikaw ay dapat na nakarehistro upang makaboto nang hindi kukulangin sa 15 araw bago ang isang halalan upang makaboto sa halalang iyon.

Maaari kang magparehistro upang makaboto sa County ng L.A. kung ikaw ay:

  • Isang mamamayan ng Estados Unidos.
  • Hindi kukulangin sa 18 taong gulang o mas matanda sa o bago ang Araw ng Halalan.
  • Hindi ipinasiyang walang kakayahan ang isipan ng isang hukuman ng batas.
  • Ikaw ay hindi:
    • Nagsisilbi ng isang panahong pambilangguan ng estado para sa isang malaking pagkakasala sa isang kulungan ng County sa ilalim ng kontrata sa pagitan ng mga pang-estado at lokal na opisyal.
    • Nasa parol/probasyon para sa isang napatunayang malaking pagkakasala bilang isang kondisyon ng pagpapalaya sa iyo mula sa bilangguan/kulungan
Ang pagpaparehistro upang makaboto ay madali. Maaari mong makumpleto at maiharap ang iyong porma online dito o i-download ang porma dito at ipadala ito sa koreo sa RR/CC.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa Pagpaparehistro ng Botante.
[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.