Skip to Content
View Statistics Arrow — Down
Dean C. Logan

"Nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo na patas, malalapitan at maliwanag na paraan." ~ Dean C. Logan

Register
5,893,627
Kabuuang mga Nakarehistrong Botante*
[+] Tingnan ayon sa Partido

Amerikanong Independiyente

146,859

Demokratiko

3,079,289

Luntian

22,904

Libertaryan

42,051

Di-partidista

1,553,117

Kapayapaan at Kalayaan

35,817

Republikano

1,013,590

01/04/2021

Vote by Mail
3,757,280
Kabuuang mga Permanenteng Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo*
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Sertipiko ng Kapanganakan
437,493
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Sertipiko ng Kapanganakan
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Lisensiya sa Pagpapakasal
61,844
Taunang Pangkaraniwang Iniisyu na mga Lisensiya sa Pagpapakasal
Taunang Pangkaraniwang Inihaharap na Hindi Tunay na mga Pangalan ng Negosyo
100,000
Taunang Pangkaraniwang Inihaharap na Hindi Tunay na mga Pangalan ng Negosyo
Kabuuang Tinantiyang mga Rekord na Pinananatili
210,000,000
Kabuuang Tinantiyang mga Rekord na Pinananatili
Taunang Pangkaraniwang Isinasagawa na mga Seremonya ng Kasal
16,666
Taunang Pangkaraniwang Isinasagawa na mga Seremonya ng Kasal

LA VOTE HOME

Icon — Close
Icon — Close
Make a Plan to Vote Early
Find a Ballot Box
Vote by Mail
Find a Vote Center
Interacitve Sample Ballot
Quick Check-in
Safe In-person Voting